Vårt ønske er at kommuner, fylkeskommuner og statlige etater som allerede har budsjetterte og gryteklare prosjekter for 2024 – raskest mulig lyser ut disse på anbud.

Vi representerer byggenæringen hvor det er svært utfordrende tider. Samlet utgjør bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen av 400.000 medarbeidere, fordelt på 100.000 bedrifter, som representerer en samlet verdiskapning på 400 milliarder kroner årlig (Prognosesenteret). Når både det offentlige og det private samtidig reduserer aktiviteten blir det raskt mindre å gjøre for våre bedrifter.

Vår næring er blant de beste til å ta inn lærlinger og dermed til å sikre unge et godt og trygt utdanningsløp. Vi ser at lavere aktivitet i næringen nå dessverre medfører både permitteringer og oppsigelser. Hittil har denne næringen selv gjort alt den kan for å sikre at våre flinke lærlinger og fagarbeidere ikke rammes av midlertidig redusert aktivitet. Men lavere aktivitet gjør også at næringen i fremtiden risikerer at vi ikke kan oppfylle vårt samfunnsoppdrag: Å bygge det moderne og bærekraftige Norge.

Vi vet jo at det for øyeblikket blant annet bygges alt for få boliger i Norge. Det bygges knapt boliger til flyktninger fra Ukraina og andre land. Det bygges for få omsorgsboliger til å møte eldrebølgen som er på vei og vedlikeholdsetterslepet på kommunale bygg, vann- og avløpsnett samt vei og bane er veldig stort. Skal Norge klare å nå sine klimamål er det mange klimaløsninger som skal bygges i årene som kommer. Samtidig er det ambisiøse planer for vekst i det private næringslivet. I vår region er det planlagte investeringer fremover for mange milliarder kroner. Det vil være behov for gode fagutdannede også fremover.

Byggeaktiviteten skal ta seg opp igjen. Da må vi beholde viktig fagkompetanse i næringen. Men skal vi klare det, må disse planene realiseres raskest mulig. Vi vet at flinke fagfolk er etterspurt. De kan fort finne andre nye næringer for sitt virke. Det kan, på sikt, føre til at vi vil mangle mange flinke fagfolk når det skal bygges og vedlikeholdes. Det tar mange år å utdanne nye gode fagarbeidere, og vi har rett og slett ikke råd til å miste de dyktige folka våre. Vi skal bygge klimaløsninger, omsorgsboliger, skoler, barnehager, boliger, veier, jernbane og vann-nett også i fremtiden. Det blir vanskelig og unødvendig dyrt for alle om vi nå blir for få.

Selv om det er vanskelige dager i byggenæringen nå, er det nettopp da man skal søke seg til yrkesfag og byggfag om en ønsker seg en trygg arbeidsplass i fremtiden. En rapport fra Oslo Economics viser at det vil være et stort behov for fagarbeider for å gjennomføre det grønne skiftet. Vi kommer til å trenge deg når du er ferdig utdannet!

De offentlige budsjettene vedtas i disse dager, og staten, fylkeskommuner og kommunene vil om kort tid ha fattet sine planer for 2024. Mange legger planer for enten å vedlikeholde eksisterende bygningsmasse eller planlegger nybygg. NHO ønsker oss mye til jul, men med årets juleønske vil vi gjerne se at flest mulig er i arbeid, og at det samtidig skapes verdier for oss alle.

Vi ber derfor om at allerede vedtatte planer og gryteklare prosjekter raskt omsettes i prosjekter, trygging av arbeidsplasser, sikring av jobb for lærlinger og at verdiskapingen i en prøvet sektor holdes oppe. I år ønsker vi oss offentlige prosjekter til jul.