Selv etter all dokumentasjon om naturkrise fra Naturpanelet og verdens biologer, etter undertegnet naturavtale fra Montreal, alle oppslagene og programmene i NRK og andre medier, så fortsetter mye som før. Norsk natur bygges ned, bit for bit.

Det er både overraskende og ikke så lite trist å se at Skien kommune nesten unisont har omregulert så mye natur (LNF-område) til industri på Gromstul og etter hvert har velsignet Google-etableringen, med alt det medfører av kraftbehov.

Ekstra overraskende er det at også miljøpartiene SV, MDG og Venstre er med på dette i Skien. De to siste skal jeg ikke svare for, men for SVs del vil jeg på det sterkeste påpeke at Google-etableringen, og spesielt hva dette trolig kan medføre av enorm nedbygging av natur til vindkraftanlegg på land, er klare brudd på SVs Arbeidsprogram, vedtatt på landsmøtet i 2021. Jeg satt selv som nestleder i programkomiteen, og nåværende SV-leder, Kirsti Bergstø, var komitéleder. Vi landet strenge formuleringer om arealbruk og vindkraftutbygging på land. Dette var helt nødvendig etter at vi hadde sett hva bølgen av vindkraftutbygginger hadde rasert av natur og friluftsområder over mye av landet.

Blant lange avsnitt om arealbruk og vindkraft på land står dette:

Arealendringer er den største trusselen mot natur og artsmangfold, både i Norge og på verdensbasis. Mennesket har nå gjort betydelige endringer på tre firedeler av jordas landoverflate. Av artene som er truet i Norge, er 75 prosent truet på grunn av arealendringer. På toppen av dette virker klimaendringene i samme retning: leveområder forringes, bestander reduseres, og arter dør ut. SV vil jobbe for en nullvisjon for tap av natur. ... Alle forvaltningsnivå må jobbe for å bli arealnøytrale i størst mulig grad...SV vil kreve at kommunene utarbeider arealbudsjetter og arealregnskaper for å begrense nedbygging.

SV vil si nei til videre utbygging av storskala vindkraft på land og som bunnfaste anlegg nær kysten.

Som en ser, SV er i hovedsak enig med Naturvernforbundet, slik Anne Mjelva og Helge Granlund også lokalt uttrykker det i et leserinnlegg i Varden tirsdag 13. februar. Det er ikke SVs program partiets kommunestyrerepresentanter i Skien stemmer etter eller Ådne Naper i Fylkestinget uttaler seg etter. Jeg kan ikke se at de er representative for SVs nasjonale holdning.

Det er fint at Skien og hele Grenlandsområdet er et framoverlent industriområde åpne for nye næringer, men en skal vel ikke la seg rive med i øyeblikkets rus når det klinger investeringsmilliarder fra en stor internasjonal aktør ut på bordet. Kanskje tvert imot, være ekstra på vakt.

Etter min mening er det nå avgjørende at alle kommuner stiller noen viktige spørsmål til ny industri før de får lov til å etablere seg. Spørsmålene burde være omtrent slik: Hvor mye areal krever dere? Hvor mye kraft vil dere trenge? Hvor mange varige arbeidsplasser gir dette? Hvor viktig er dere i det grønne skiftet? Hvor mye verdier skaper dere (for Norge)?

Poenget er at vi nå må plukke vinnere for gode industriarealer. Ikke si ja uansett. Vi må begynne å sette betingelser for arealer og for verdifull kraft.

Da vil nok Goggle ikke komme så veldig godt ut. Arealforbruket til fabrikken er nå én ting for de antatt 200 varige arbeidsplassene. Kraftforbruket en annen, betydelig ting. Det har kommet himmelhøye ønsker om kraft fra Google. Enten vi snakker 7,5 TWh eller 5 TWh på sikt, er det snakk om pluss/minus 5 prosent av Norges kraftforbruk.

Og hvordan skal det dekkes opp? Om det ikke skal konkurrere med øvrig industri i området, må det nye overføringslinjer til. Hvorfra? Uansett vil prisen gå opp. Høyst sannsynlig vil denne etableringa skape et sterkt utbyggingspress for vindkraftprosjekter i Telemark. For å dekke behovet vil det kreve formidable nedbygginger av naturarealer. Kanskje 180 km2, kanskje 230 km2. Uansett enormt.

Hva sier Skien kommunestyre da? Kan det være at en skremmende, politisk boomerang kommer tilbake med full kraft i kommunestyresalen?