Det er et premiss for at vi fortsatt skal få penger til det gode busstilbudet. Statlige belønningsmidler gis ikke ut fra staten som milde gaver. De gis til byområder som får flere til å sykle, gå og kjøre kollektivt, i stedet for å kjøre bil. Slik vi har gjort i Grenland.

Grenland fikk sin første belønningsavtale i 2013 etter lokale vedtak av bypakke fase 1. Siden den gang har byområdet mottatt nærmere 800 millioner kroner gjennom belønningsavtalene. Nullvekstmålet har i alle disse årene vært et krav i belønningsavtalen, og vi må hvert eneste år rapportere på trafikkutvikling og måloppnåelse.

Grenland har i over ti år fulgt opp statens forventninger og nådd nullvekstmålet. Vi har derfor blitt belønnet. I 2024 var summen 94 millioner kroner, som blant annet sikrer et av Norges beste busstilbud med billige billetter.

Ny nasjonal transportplan for 2025-20236 slår fast at nullvekstmålet fortsatt skal gjelde i byområdene. Det inkluderer oss. Grenland er et av byområdene som kan få belønningsavtale og også forhandle om en mer langsiktig byvekstavtale med staten.

Uten bommer i Grenland viser beregninger at trafikken vil øke opp mot 20 prosent fram mot 2030. Det betyr mer kø og mer helsefarlig støv langs veiene. Mer kø er dårlige nyheter for næringstransporten. Mer svevestøv er dårlige nyheter for vår egen helse. Inntektene fra bommene vil sammen med egenandeler fra fylkeskommunen og kommunene i Bypakke Grenland fase 2 også sikre finansering av viktige prosjekter i vegnettet i 10 år framover.

Målet er å gjøre lokale vedtak av bypakke fase 2 før sommeren i 2024. Å fortsette med bompenger i Grenland hvor også elbilene må betale er det virkemiddelet som har størst betydning for å nå nullvekstmålet framover, som betyr at vi kan få utløst midlene som staten tilbyr. Vedtakene i kommunene og fylkeskommune gis oss derfor grunnlaget vi trenger for å søke om nye statlige penger.

Dagens belønningsavtale går ut i 2024. Målet er videre å søke om en ny 4-årig belønningsavtale når vi har vedtak om fase 2 på plass. Men det er avgjørende å få til et mer langsiktig samarbeid med staten i form av en byvekstavtale. Vi forventer derfor at vi får invitasjon til forhandling om byvekstavtale etter stortingsvedtak av bypakke fase 2 på lik linje med Tromsø, Nedre Glomma og Kristiansand. Denne viktige samtalen skal vi ha med samferdselsministeren på møte i Oslo 15.april.

Nullvekstmålet i Nasjonal transportplan er: «Klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange».

Nullvekstmålet handler altså ikke bare om trafikk og framkommelighet. Det handler om muligheten til å oppfylle klimamål, ivareta folkehelse, få bedre trafikksikkerhet og skape mer attraktive byer.

Denne muligheten kan ikke Grenland gå glipp av!