Foto: Arkiv

«Lyset står på hele døgnet»

Strøm er stikkordet i dagens Hallo Varden.

Dagsflomlys

Alltid fint med flomlys på vakre gamle kirker. Intet unntak med Solum kirke, men der står lysene på hele døgnet.

Har kirkevergen vanskelig for å bruke opp strømkontoen?

God jul fra Solum prestegård!

Ragnar Skoe Gravklev

Utbyggingen i elva

Svar til Mette Gundersen: Jeg leser svaret ditt i avisa i dag. Dette svaret er nesten identisk med svaret jeg fikk fra deg for ca 1 år siden. Det politiske vedtaket i kommunen i 2010 vet du, like godt som jeg, har fått kritikk fra flere hold når det gjelder felt 17 på Klosterøya, blant annet fra Fylkesmannen og NVE. Kritikken besto i at denne avgjørelsen ikke var tuftet på nok undersøkelser for bla laksevandringen, rasfare og flom.

Det er jo nettopp derfor disse undersøkelsene som ikke ble gjennomført den gangen i 2010, er påkrevd nå.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

NVE har allerede plassert utbyggingen i sikkerhetsklasse F3. Den høyeste risikovurdering som finnes for flom. Og flom vil det komme, det er bare snakk om når. Og da vil kommunen sammen med utbygger være ansvarlige.

Du skriver NVE vurderer saken etter vannressursloven nå? Mener du å si at NVE for andre gang, går gjennom om byggingen er konsesjonspliktig eller ikke? Og hvorfor skulle de gjøre det når svaret fra NVE i første omgang er at utbyggingen er konsesjonspliktig? Er det på grunnlag av klage fra kommunen? Eller utbygger?

Dere i kommunen har altfor mange grunner til å stoppe Conceptor Bolig, og siden ditt svar ikke virker oppklarende, spør jeg igjen:

Hvorfor stopper dere ikke utbyggingen?

Gro Ballestad

Stengt E18

Tirsdag var det omkjøring på gamle E18 på grunn av en ulykke på nye E18 mellom Larvik og Langangen. Hvordan kan Statens vegvesen sende bilene inn på gamle E18, som er svingete smal og enda glattere?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nå må de begynne å bruke tofelten som de gjør innover i Vestfold og mot Oslo. Gamle E 18 er ikke egnet for store vogntog.

Trafikant

Oppklaring om Statnetts inntekter

Finn E reagerer på en uttalelse av stortingsrepresentant Rasmus Hansson til NTB i Varden 21. desember. At mange er bekymret over de svært høye prisene vi har hatt på strøm i høst har vi stor forståelse for. Det er likevel behov for oppklaring av det som handler om Statnett i innlegget hans.

Statnett drifter det sentrale strømnettet i Norge, og de forbindelsene som knytter Norge til utlandet. Norge er en del av et kraftmarked der strømmen går til de områdene der prisen er høyest, og strømprisene i mange land rundt oss er enda høyere enn de prisene vi har i Norge. For å få import til Norge i denne situasjonen, måtte norske strømpriser ha vært høyere enn i landene omkring oss. Vi som eier kablene, får differansen i pris. Inntektene deles 50/50 mellom Statnett og vår motpart i landet forbindelsen går til.

Nettvirksomhet er en monopolvirksomhet, og derfor fastsettes Statnetts årlige tillatte inntekt av myndighetene. Tillatt inntekt skal dekke drift og nødvendige investeringer i nettet og avgjør nivået på våre tariffer. Våre tariffer belastes alle strømkunder over den delen av nettleia som dekker sentralnettet. Statnetts flaskehalsinntekter går til å redusere nettleia fra hva den ellers ville vært.

Henrik Glette, kommunikasjonsdirektør i Statnett

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Straumprisen

Ågerprisane gjer at tusenvis av familiar og enkeltpersonar ikkje vil greia å betale straumrekningane sine, og heile hæren av regjeringa sine konsulentar og rådgjevarar er i sving med å finna ein måte for å betala tilskot. Fram til våren!

Men langtidsverknadene er mykje, mykje verre, og dei vert ikkje nemnt. Alt i samfunnet er avhengig av straum, og når prisen på den vert auka mange hundre prosent, må prisane på alle varer og tenester fylgja med i dragsuget. Vi vil få ein inflasjon høgare enn nokon gong tidlegare i historien. Prøv å tenkja deg ein einaste ting som ikkje må verta styggeleg mykje dyrare når straumprisen galopperar!

Om stutt tid må Staten, i tillegg til straumrekningane, au verta tvinga til å yte tilskot til titusenvis fleire familiar som ikkje får råd til å betala posen med daglegvarer, husleiga og klær til borna.

SSBs levekostnadsindeks vil gjera eit byks, lønningane må opp, og dette fører atter til enda dyrare varer og tenester. Alt ballar på seg. Kva med dei som har hatt planar om å skaffa seg sitt eige husvære?

Kostnadsnivået i Noreg er allereie mykje høgare enn gjennomsnittet i andre land, så ei rekkje fabrikkar som produserar varer for eksport, samt verksemder i reiselivet vil måtte leggjast ned. Kva då med dei tilsette?

Det ser ut som at desse som styrer (prøver å styra) landet har klokketru på rådet om å pissa i buksa for å halda varmen. Teoretisk går det vel, dersom blæra er som Sareptas krukke, men alle vituge folk ser etter andre måtar. Det nyttar ikkje berre å ausa ut tilskot når kostnadene fyk i vèret utan nokon som helst kontroll.

Kvifor ikkje heller gå til rota på problemet? Sett straumprisane ned til eit normalt nivå, så løyser det seg. Kraftverka er A/S eigd av Staten og kommunane. Den førre regjeringa har skrive under på finurlege avtaler som deira «ekspertar» har forhandla fram med andre land i Europa. Det vert Støre & Co sin jobb å ordna opp i rotet. Her kan dei i praksis gjera noko godt for «folk flest».

Reidar Hage

Angående krisemaksimering av nettleie

Ser at Øyvind Aksvik i Lede skriver at utsettelse av den nye nettleien først og fremst rammer strømkundene. Han viser også til krisemaksimeringen som han har sett de siste dagene er helt uten grunnlag i virkeligheten.

Lede har jo kommet med en fantastisk nettleiekalkulator på sin nettside. Den viser jo at vi sparer grunnet den ny nettleie. Det som han prøver å skjule mest mulig, er den reduserte forbruksavgift som staten har lovet, men den bruker han selvfølgelig i sin nettleiekalkulator.

Nå er det på tide at nettleieselskapene og kraftleverandører blir mer ærlige og ikke dikter opp årsaker, lager regnestykker til sitt forsvar og har bare nedsettende kommentarer hvis de blir motsagt.

Innfører Lede sin nye nettleie vil alle som har et forbruk fra 1000 kWh til 2500 kWh i måneden og er så uheldig å få en makseffekt over 5 kWh få en høyere nettleie. De som er flinkest til å spare strøm, men har hatt en tabbe med makseffekten i løpet av måneden straffes hardes.

Da er selvfølgelig ikke reduksjon i forbruksavgift med i beregningen, for det er ingen gave fra Lede, men en redusert avgift.

Leser

Foto: Erik Johansen/NTB