Foto: Ole Johnny Hansen

Med utredninger, evalueringer, vurderinger, kommisjoner og utvalg skal landet bygges

KOMMENTAR: Tydeligheten før valget er erstattet med en lang, lang liste over ting som skal utredes og evalueres.

Du husker kanskje valgkampen? Altså den tiden der alle spørsmål til politikerne ble besvart på strak arm. Der svarene trillet ut fra samtlige partier om hva som var galt og – ikke minst – hva som skulle til for å rette opp i det. Man kan alltids diskutere om alle svar var like glassklare, men i all hovedsak var det vrient å finne en deltaker i en partilederdebatt som ikke hadde en klar formening om hva som skulle gjøres.

At det er slik, er nokså naturlig. Politikere og partier går til valg med løsninger. Noe annet ville dessuten vært nokså pussig.

Nå har vi fasiten fra valget i hånd og mer til; Arbeiderpartiet og Senterpartiet har forhandlet seg ferdig. Hurdalsplattformen er klar. Dette er regjeringens styringsdokument, slik alle regjeringer lager plattformer. Som med alle andre regjeringsplattformer, er dette interessant lesning – og særlig hvis man leser den i lys av hvor tindrende klare politikerne var før valget.

Den nye regjeringen skal gjennomføre, etter hva jeg kan telle meg til, 37 utredninger. Det meste omtalte eksempelet er EØS-avtalen. Den «skal ligge til grunn for Norges forhold til Europa», men «handlingsrommet i avtalen skal utredes». Det er, mildt sagt, mye som skal utredes, enten det dreier seg om «omfanget av tilpasninger til aksjonærmodellen og fritaksmetoden og hvilke tiltak som må til for å unngå slike utilsiktede tilpasninger», «endringer i innretningen av reisegarantiordningen for pakkereisearrangører», «myndighetenes ansvarsfordeling for virksomhet på sokkelen for å sikre et mer helhetlig ansvar for den økonomiske aktiviteten på sokkelen» og «hvordan norsk krafteksport påvirker norsk forsyningssikkerhet og norske strømpriser».

Det er ikke slik at den påtroppende regjeringen vil innføre en maksgrense for reisetid til legevakter. De vil utrede dette.

Det stopper selvsagt ikke der. Det er også svært, svært mye som skal vurderes. Regjeringen skal ikke etablere «et strategisk forskningsprogram for aldersvennlig digitalisering». Dette skal vurderes. Det skal ikke innføres «nye nasjonale tiltak for å sikre rekruttering av sykepleiere til særlig rekrutteringssvake distriktskommuner». Det skal vurderes.

I Hurdalsplattformen teller jeg 34 mulige tiltak som skal vurderes. Da har vi passert 70 mulige endringer som skal utredes eller vurderes.

Et annet ord som går igjen i plattformen, er gjennomgå. Regjeringen skal ikke endre «det norske lovverket grundig med mål om å identifisere og fjerne hindringer for innovasjon og digitalisering». Det skal gjennomgås. «Rammebetingelsene for de regionale destinasjonsselskapene» skal ikke bli bedre. De skal gjennomgås «i samarbeid med næringen».

Ordet gjennomgå dukker opp 58 ganger i det 84 sider lange dokumentet.

Det er også en del ting som skal evalueres. Som «de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging», «endringen i psykisk helsevernloven om innføring av krav til samtykke ved innleggelse i tvungent psykisk helsevern» og «effektane av nærpolitireforma».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er, i samme stil, en del som skal utvikles. For eksempel «en nasjonal plan for reiselivsnæringen, med fokus på bærekraftig utvikling, markedsføring, kompetanse, helårlige arbeidsplasser, destinasjonsutvikling og verdiskaping i hele landet» og «en nasjonal godkjenningsordning for lokal- og regionguider, turledere og fjellførere, i samarbeid med friluftsorganisasjonene». Regjeringen har tilsynelatende ikke en plan for velferdsordningene i jordbruket. Denne planen skal utvikles.

«Nye og sterkare verkemiddel for marknadsregulering» i jordbruket skal regjeringen «greie ut», ikke innføre. Regjeringen vil ikke lovfeste at «nedlegging av studiestader og avvikling av sentrale profesjonsfag med stor regional tyding ikkje kan avgjerast av styret ved institusjonen aleine, men må behandlast politisk av Stortinget». En eventuell lovfesting skal man greie ut.

Nevnte jeg kommisjoner? Noen politikkområder skal ikke bare evalueres og utredes. Nå skal det settes ned totalberedskapskommisjon, lavinntektskommisjon, helsepersonellkommisjon, ekstremismekommisjon og forsvarskommisjon. Det skal også utnevnes et helt lass med utvalg som skal fylkeskommunenes inntektssystem («når fylkesstruktur er avklart»), «et partssammensatt utvalg som skal konkretisere tiltak og virkemidler» for å nå et mål om minst 50 prosent økning av norsk eksport utenom olje og gass innen 2030, «et utvalg for å sikre demokratisk kontroll over digitaliseringen av samfunnet og sørge for at norske data gir verdiskaping i Norge», «et uavhengig utvalg for å se på fremtidig kapasitet og behov ved Oslo lufthavn», «et offentlig utvalg som skal gjennomgå konkurslovgivningen» og «et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser».

Det er vesentlig å påpeke at Hurdalsplattformen ikke er unik i sin sjargong og tilnærming. Solberg-regjeringens plattformer var også stuvende fulle av tilsvarende formuleringer og grep.

Det er mulig å argumentere for at alt dette er fornuftig for å sikre at prosessene og beslutningsgrunnlagene er solide. Og at det ville være nærmest uansvarlig å bare toge fram med fiks ferdige løsninger. Men tilnærmingen med utredninger, evalueringer, vurderinger, kommisjoner og utvalg står i nokså skarp kontrast til skråsikkerheten vi så på tv før valget.

Men ikke bare det: Man må kunne anta at dette også skyldes reell, politisk uenighet om saker. EØS-avtalen er kanskje det beste eksempelet. Senterpartiet vil «utrede alternativer til EØS-avtalen som styrker norsk selvråderett og sikrer eksportadgangen til det indre marked» og «erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU, etter reforhandlinger». Arbeiderpartiet, på sin side, «Arbeiderpartiet står klippefast på EØS-avtalen», som det heter i programmet. De vil snarere «stå opp for EØS-avtalen».

Ergo blir det ikke som Sp vil. EØS-avtalen kommer ikke til å bli sagt opp. Og godt er det, for den er svært viktig for norske bedrifter. Men det har liten kostnad for Ap å «gi litt» til Sp ved å si at «handlingsrommet» skal utredes. De kan til og med forsvare det, med mindre grepet er å sørge for at det gamle ordtaket om at «da fanden ville at intet skulle skje, da satte han ned den første komité».

God helg, Telemark!

Foto: Ole Johnny Hansen