Deler av en kunstig sandstrand laget på Finmarkstrand i Bamble i sommer.
Deler av en kunstig sandstrand laget på Finmarkstrand i Bamble i sommer. Foto: Henry Hvalvik, Bamble kommune

Miljøkrim i strandsonen

Skipet har med seg kritthvit sand som skal pumpes ut og dekke truet marin natur for å opprette en kunstig strand. Helt ulovlig.

I Varden (12.10.16) kan man lese om selskapet Boston AS/MS Sandstrand. I løpet av sin 17-årige virksomhet har selskapet etablert cirka 4.000 strender langs Norskekysten. Bamble kommune ble nettopp tipset om to kunstige strender under etablering, men som kommunen ikke hadde fått søknad om. Kommunen ba dem stoppe båten fra å pumpe sand. Skipsføreren fra Boston AS svarte ifølge Vardens artikkel at tiltaket var lovlig, og fortsatte strandetableringen(!) De to ulovlige strendene i Bamble er ikke et engangstilfelle, men en sak som føyer seg inn i en rekke ulovlige strandetableringer utført av samme selskap, og som bevisst velger å ikke lytte til forvaltningen.

Tor Vea, daglig leder i Boston AS, sier til Varden at «Hvis de (kommunen) mener vi har gjort noe ulovlig, får de anmelde oss. Jeg synes det er mye skrik om dette, men lite ull. Vi legger ut 150-200 strender hvert år, uten at noen klager». La oss se litt nærmere på det. Naturvernforbundet har lenge jobbet for en naturvennlig kystforvaltning, og skrev allerede i 2006 en oppsiktsvekkende rapport om kunstige strender i kystsonen.

Nå ligger det en anmeldelse fra Naturvernforbundet inne hos Telemark politikammer om uaktsom manøvrering og utslipp av skjellsand til skade for et nasjonalt viktig ålegressområde i Kragerø. Boston AS ytret selv at de kjente til registreringene av ålegressområdene i kartleggingsverktøyet Naturbase, men valgte allikevel å kjøre båten inn i gruntvannsområdet med nasjonalt viktig natur, og skade denne. Det er derfor grunn til å tro at fartøyet handlet med overlegg eller grov uaktsomhet.

Omfanget av ulovlighetene oppsummeres i rapporten «Kunstige strender i kystsonen» (Naturvernforbundet 2006): «Et selskap alene, Boston AS, har anlagt minst 192 strender i Skagerrak de siste fire årene (2002-2005). 86 av disse ble lagt i 2005. I tillegg er det en rekke lokale aktører i Skagerrak som bedriver liknende aktivitet. I samme tidsperiode har kommunene i regionen mottatt drøye 10 søknader.» Saken fra Varden, samt Kragerøsaken anmeldt av Naturvernforbundet viser at selskapet fortsetter å bidra til ulovlige strandetableringer.

Det er ikke bare private kunder som benytter seg av tjenester fra Boston AS. Kommunene gjør det også. Er det greit at offentlige midler går til en aktør som bidrar til miljøkriminalitet? Her bør kommunene stramme inn.

Mariken Kjøhl Røsand

Fylkes-

koordinator, Forum for Natur og Friluftsliv
Mariken Kjøhl Røsand Fylkes- koordinator, Forum for Natur og Friluftsliv

På hjemmesiden til Boston AS står det: «Vi gjør oppmerksom på at enkelte kommuner kan kreve søknad/melding før vi kan gjennomføre tiltak. Denne prosessen hjelper vi deg gjerne med.» Nå er det slik at alle kommuner skal motta søknad før etablering av kunstige strender. Boston AS sier de er behjelpelige med denne prosessen og er kjent med at slike tiltak er søknadspliktige. Da hadde jeg forventet en bedre oppfølging av kundene enn det som fremkommer av de utallige ulovlige strandetableringene de har bidratt til.

Kunstige strender er juridisk et «vesentlig terrenginngrep». Man må derfor søke kommunen etter plan- og bygningsloven. Mange gruntvannsområder er sentrale oppvekstområder for fisk, og sandpartiklene kan spre seg i vannet. Ved partikkelspredning skal fylkesmannen involveres. De har nemlig ansvaret for å gi tillatelse etter forurensingsloven.

I tillegg berøres naturmangfoldsloven, som skal beskytte biologisk mangfold som blir påvirket når områder blir dekt med store sandmasser. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har sendt et skriv med oppfordring til kommunene om å opplyse publikum om reglene ved etablering og vedlikehold av kunstige sandstrender, slik at sakene blir riktig behandlet i kommunene. Dette bør også følges opp av ansvarlige offentlige myndigheter i Telemark.

Det er på høy tid å bekjempe miljøkriminaliteten i vår felles skjærgård for å begrense skader på marin kystnatur.

Mariken Kjøhl Røsand, fylkeskoordinator, forum for natur og friluftsliv