Nå må Skien slutte å kutte i sosialhjelpen

Rødt Skien har i en interpellasjon sendt inn den 29. mars bedt om at situasjonen for lavinntektsfamilier kartlegges så raskt som mulig, sånn at det kan settes i gang målretta strakstiltak. Det første kommunen bør gjøre er å slutte å kutte i sosialhjelpen til de som får barnetrygd.

Bakgrunnen for interpellasjonen var en rapport fra Frischsenteret som blant annet konkluderte med at lavinntektsfamilier blir spesielt hardt ramma av koronakrisa. Noen tiltak er mulig å igangsette allerede nå, mens vi jobber med å kartlegge situasjonen i Skien. Rødt ber derfor ordføreren om at det blir satt opp en sak i et passende folkevalgt organ med forslag til vedtak om å avslutte Skien kommunes praksis med å la barnetrygd gå til avkortning av sosialhjelp.

I går ble det også kjent at regjeringen lemper på kravene for sosialhjelp i forbindelse med koronakrisen. Der blir Nav-kontorene bedt om å være tilbakeholdne med å kreve at bilen eller huset må selges før man kan få sosialhjelp. Dessuten lempes det på kravene til å dokumentere utgifter. Nav skal også ta særlig hensyn til barns situasjon.

Skien kommune regner barnetrygden som inntekt og reduserer derfor sosialhjelpen for familier som mottar barnetrygd. Det går ut over barna i familiene med aller dårligst råd. Rødt har forsøkt å få dette endret en rekke ganger, blant annet i et forslag i bystyremøtet den 14. desember 2018. Dette forslaget ble endra til et oversendelsesforslag til formannskapet for oppfølging.

Vi kan ikke se at formannskapet har fulgt opp dette forslaget. Derfor foreslo vi på nytt i bystyremøtet den 12. desember 2019 å avslutte Skien kommunes praksis med å la barnetrygd gå til avkortning av sosialhjelp. Dette forslaget falt med budsjettforslaget vårt.

Nå er tida inne for å handle for de svakest stilte i samfunnet vårt. Saken om barnetrygd og sosialhjelp har blitt utredet og trenert over lang tid. Nå er det alvor. De folkevalgte sitter med makt til å forbedre livet til kommunens vanskeligst stilte barnefamilier. Barnetrygden er ment å hjelpe alle barnefamilier, også dem som mottar sosialhjelp. La oss gjøre nødvendige endringer nå.

FAMILIEHJELP: Det er på tide at Skien kommune avslutter praksisen sin med å kutte i sosialhjelpen til familier som får barnetrygd, mener Rune Mathisen, gruppeleder i Rødt. Foto: Jan Bjørn Taranrød