Tone Størseth.
Tone Størseth. Foto: Nav

«NAV overprøver ikke legens vurdering av helsesituasjonen og behandlingen»

Fastlege Gisle Roksund skriver i Varden 25. januar om NAVs nye retningslinjer for arbeidsavklaringspenger (AAP). Som han helt riktig påpeker, er disse retningslinjene politisk vedtatt, og NAV er satt til å forvalte regelverket.

LES GISLE ROKSUNDS SVAR TIL NAV HER

Roksunds kronikk inneholder imidlertid noen påstander som NAV mener bør oppklares. Han skriver: «Vi opplever i økende grad at saksbehandlere uten medisinsk kompetanse underkjenner fastlegenes beskrivelser og vurderinger av sykdommer og plager som årsak til funksjonsnedsettelse og nedsatt arbeidsevne.»

Dette medfører ikke riktighet. NAV overprøver ikke legens vurdering av helsesituasjonen og behandlingen, men dokumentasjonen blir alltid vurdert opp mot regelverket.

For at NAV skal kunne utøve sin rolle, er man avhengig av at fastlegen bidrar med medisinske opplysninger. Det er ikke tilstrekkelig at legen oppgir en diagnose eller gir en beskrivelse av hvordan pasienten opplever situasjonen. NAV er prisgitt at legen gir en beskrivelse av pasientens arbeid- og funksjonsevne. Det er denne beskrivelsen NAV benytter i forbindelse med vurderingen av om vilkårene i regelverket er oppfylt.

Noen ganger vil NAV være i tvil om innholdet i den medisinske dokumentasjonen fra legen. I de tilfellene vil rådgivende lege i NAV bli forespurt om å gi sin vurdering. Denne kompetansen blir derfor benyttet for at beslutningsgrunnlaget skal være så godt som mulig.

Roksund skriver videre at saksbehandlerne (veilederne) måles på i hvilken grad de følger retningslinjene, på avslag og innvilgelser. NAV fører statistikk for å ha et korrekt bilde av situasjonen, men dette påvirker ikke veiledernes anbefalinger. NAV blir målt på hvor mange som kommer i jobb. Dette er forsterket gjennom regjeringens inkluderingsdugnad - som er en felles innsats for at flere kommer i arbeid. Ulike stønader og bruken av virkemidler skal støtte opp under dette. Det er derfor viktig at tiden som mottakere av stønad fra NAV blir utnyttet best mulig, og at legene spiller på lag og oppmuntrer sine pasienter til å delta i arbeidsrettet aktivitet.

Tone Størseth, avdelingsdirektør Samfunnspartner, NAV Vestfold og Telemark.