Foto: NTB

Nei til vindkraft i Bamble

LEDER: Politikerne i Bamble bør si nei til vindkraft i Bamble.

Neste uke skal formannskapet i Bamble fatte det som ligner en prinsippavgjørelse: Ønsker kommunen at det skal bygges ut vindkraft i Bamble eller ikke? Saken henger sammen med at selskapet Norsk Vind har innledet dialog med grunneiere i Hørsfjellområdet, rundt Storfiskevannet. Til kommunen skisserer Norsk Vind at «indikativ størrelse på prosjektet er 200 MW (15 til 25 turbiner)», men at «dette er svært usikkert».

Det er mulig å ha en svært klar mening om vindkraft, enten man er for eller mot. Bamble kommune har utredet saken, så langt det lar seg gjøre, og kommunedirektør Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang konkluderer med et «anbefales ikke» og at det «er kommunedirektørens helhetlige vurdering av vi minster mer enn vi får med å si ja til vindkraft nå».

Det er likevel verdt å påpeke at utredningen har åpenbare svakheter, noe kommunen selv innrømmer, ved at deler av kunnskapsgrunnlaget kunne ha vært bedre. Dessuten er det ventet (det er i alle fall forlangt) at regjeringen, i revidert nasjonalbudsjett i mai, kommer med endringer i vindkraftbeskatningen som innebærer at kommunene får kompensasjon – ikke ulikt ordningen vannkraftkommuner har. Det er derfor mulig å argumentere for at en prinsippavgjørelse dermed være i tidligste laget.

Det er på det rene at grunneiere og kommune vil ha inntekter uavhengig av dette, for eksempel med eiendomsskatt. Samtidig belyser Bamble «en viss økonomisk risiko» for kommunen dersom vindkraftselskapet skulle gå konkurs og ingen vil overta anlegget; oppryddingen kan åpenbart bli en kostbar affære. Dessuten, påpeker kommunedirektøren, at utbygging av et vindkraftanlegg vil kreve utbygging av overføringsnettet – noe som «vil bli en kostnad som kan bli belastet abonnentene i form av økt nettleie».

Det som i alle fall er helt sikkert, er at utbygging av vindkraft vil medføre et kolossalt inngrep i naturen og føre til at landskapet vil bli forandret.

I vår region har vi mye kraftkrevende industri, og det er en voksende liste over nye og mulige etableringer – som kommer til å sluke strøm (blant annet datasenter og grønn hydrogen på Herøya). Kraft er ikke en utømmelig ressurs, og på sikt er det neppe nok til alle med dagens produksjon.

Det kan godt være at vi – på et tidspunkt – må erkjenne at nye kraftkilder må på plass, men da må vi være helt sikre på at nytten overstiger kostnadene – også det som omtales som «ikke-prissatte effekter» som natur, biologisk mangfold og dyreliv. Vi er imidlertid ikke der nå, og kommunedirektøren i Bamble, med sitt nei, har derfor inntatt et fornuftig standpunkt, alt tatt i betraktning.

Les også
Kjemper mot vindmøller høyere enn Vealøstårnet: – Nå må kommunene stå sammen
Foto: ntb scanpix