Nei til vindkraft

LESERINNLEGG: Knut Kroepelien og Øyvind Isachsen ønsker i Varden 21. november å bygge vindkraft som skal bidra «til lavere strømpriser og flere arbeidsplasser». Jeg ber imidlertid alle involverte i vår region om å rope et rungende nei til vindkraft. Vi trenger ikke vindkraft i Norge.

Norge er en stor produsent og eksportør av elektrisk kraft. Når det gjelder andel elektrisitet fra fornybare kilder ligger Norge på nær 100 %, altså over 300 % over gjennomsnittet i EU, på 29 %. Når det gjelder andel fornybar energi av totalkonsumet, ligger Norge på rundt 70 %, mer enn 400 % over EUs gjennomsnitt på 17 %. Norge ligger skyhøyt over alle andre europeiske land, og Norge har innfridd alle mål om fornybar strøm og fornybarandel i energiforsyningen.

Vindkraft får vi bare når det blåser, og vindkraften har ingen systemfordeler i det norske nettet. Tvert imot, det antas at vårt kraftnett må styrkes med mange titalls milliarder for å håndtere vindkraften. Dette må strømkundene betale, i realiteten en kraftig subsidiering av vindkraften. Vindkraft i Norge har ingen målbar virkning på det globale klimaet. Og hvorfor bygge ut subsidiert vindkraft med enorme naturødeleggelser når vi kan bygge ut mer vannkraft? I henhold til Sintef-rapporten TR A7227 har Norge et utbyggingspotensial for vannkraft på 20 GW i tillegg til dagens installerte kapasitet på 33 GW.

Årsaken til at det potensialet ikke er tatt ut, er hverken latskap eller inkompetanse i norske kraftselskap – prosjektene er ikke lønnsomme etter skatt. Vindkraften har en helt urimelig skattefordel når den slipper grunnrenteskatten. Våre politikere burde i det minste likebehandle vind og vann. De burde egentlig prioritere vannkraften fordi vannkraft er en mye bedre kontrollerbar kraftkilde enn vindkraften. Vindkraften er å betrakte som en stor forstyrrelse inn på strømnettet fordi den stadig må kompenseres med andre kraftkilder når det ikke blåser.

En togreise i Nord-Tyskland er et mareritt. Det er vindturbiner over alt. Og klimamessig har denne satsingen vært en fiasko. De siste 10 årene har økningen av vindkraft ikke ført til noen særlig reduksjon av Tysklands utslipp av CO2. Jo mer vindkraft, jo dyrere strøm. Vindkraftlandene Danmark og Tyskland kjemper om pristoppen på strøm, med rundt 300 øre per kilowattime. «Energifattigdom» er et nytt ord i Tyskland. Flere hundre tusen familier får hvert år strømmen stengt fordi de ikke kan betale regningen.

En utbygging av vindkraft er totalt unødvendig. Kun lønnsom for utbyggerne, mens vanlige innbyggere må ta kostnadene og ulempene med varig ødelagt natur. Ikke bare kostnadene når turbinene monteres, men også når de om en del år skal fjernes. Etter at Tyskland er blitt ødelagt, er nå turen kommet til Norge. Men tyskerne synes å ha fått nok. Hittil i år er det kun montert 35 vindturbiner, en reduksjon på 82 % i forhold til i fjor som også var et svakt år.

Vind- og solkraft vil i 2025 ha kostet tyskerne 4 billioner norske kroner i subsidier, nesten tre norske statsbudsjett. I 2017 sto 30.000 vindturbiner og et utall solceller for beskjedne 4,1 prosent av samlet energiforbruk i Tyskland. Ekstrabonus er et ustabilt nett med ny rekord i strømavbrudd. Globalt er vindkraftens andel av det totale energikonsum ca. 1,5 % på tross av den enorme satsingen som er gjort. Kina har gitt opp satsingen på vindkraft og bygger nå hundrevis av kullkraftverk, i henhold til Parisavtalen. Ja, Kina har underskrevet Parisavtalen, men har ikke lovet en kilo reduksjon i CO2-utslipp.

Vindturbiner dreper rødlistede fugler og mange insekter, de lager lavfrekvent lyd med lang rekkevidde som ødelegger livet for naboer, og de lager lysblink som også plager mange. Særlig ser hubroen ut til å være truet. Ingen offentlig instans kan gi en vurdering av de samlede konsekvensene for naturen av den norske vindkraftsatsingen.

Så er det snakk om varige grønne arbeidsplasser, etter at en vindpark er ferdigstilt. La oss bruke Statkrafts Fosenpark som eksempel. Når Fosenparken er ferdig, vil det bli behov for ca. 50 årsverk i drift og vedlikehold. Med en investering på 11 milliarder kroner blir dette mer enn 200 millioner kroner investert i hver arbeidsplass. Samfunnet kan ikke ta seg råd til å etablere denne type grønne arbeidsplasser.

Sittende på en stein på en åsrygg i en skog ser jeg nedover mot et vann og en ny åsrygg bak vannet. Dette er en vakker utsikt. Vindturbiner hadde ødelagt denne skogen for alltid. Alle som er glad i norsk natur må si nei til vindkraft.

SVÆRT SYNLIG: Vindmøllene i vindmølleparken på Smøla ruver i terrenget. Foto: Bjørn Sigurdsøn