Prioriterer Skien kommune gode uteområder på skolene?

LESERINNLEGG: På Bratsbergkleiva er skolegården så neglisjert at FAU mener det går utover elevenes læringsmiljø og trivsel.

Ifølge Skien kommunes Strategiske plan for Oppvekst 2013-2023, er kommunens visjon for barn og unge at «Skien skal være en god oppvekstkommune, med attraktive og utviklende oppvekstmiljøer». Skolen og SFO spiller opplagt en sentral rolle i å nå denne visjonen. I tillegg til dyktige og engasjerte ansatte, er skolebygningen og skolegården av stor betydning for skolemiljøet.

Skien kommune gjennomførte i 2018 en kartlegging av uteområdene på kommunens skoler, der mange hadde gode kvaliteter, men der resultatet var nedslående for andre. Bratsbergkleiva skole er blant skolene med dårligst kvalitet på uteområdet. For øvrig er Menstad ungdomsskole, som elvene ved Bratsbergkleiva tilhører, også på listen over skoler med størst behov for bedre uteområder. Slik situasjonen er i dag, vil dermed elever som starter på Bratsbergkleiva gjennomføre hele grunnskolen uten å ha tilfredsstillende uteområder på sin skole.

På bakgrunn av kartleggingen bevilget kommunen en sum til oppgradering av uteområdet på de 7 skolene som hadde størst behov for oppgradering. Dessverre var den bevilgede summen alt for lav i forhold til behovene, og bevilgningen ble smurt altfor tynt utover. Antakeligvis vil ikke beløpet en gang være tilstrekkelig til å erstatte klatrestativet som kommunen måtte rive nå i høst. For øvrig det eneste lekeapparatet som var på skolen, utover et huskestativ.

Norges miljø- og biovitenskaplige universitet har nylig gjennomført en stor undersøkelse om kvalitet på uteområder i skoler og barnehager. Undersøkelsen viser at skolegårder med naturområder og god tilgang til ulike lekeapparater, fører til at elvene er mer fysisk aktive, uavhengig av alder og kjønn. I tillegg vil soneinndelte skolegårder skjerme elever som har behov for å trekke seg tilbake alene eller i små grupper. Gode uteområder kan dermed forebygge mobbing og generelt øke trivselen, noe som igjen er en forutsetning for et godt læringsmiljø. For barna i kommunen er det derfor viktig at kommunen prioriterer å investere i skolens uteområder.

Selv om skoleledelsen og SFO på Bratsbergkleiva kontinuerlig jobber med å tilrettelegge og prioritere ressursene ved skolen på en slik måte at man får mest mulig ut av uteområdene, er det likevel begrenset hva man lokalt kan få til på en skolegård som mest av alt ligner på en flystripe.

Kommunen har også gjennom hele sitt hierarki et ansvar for å sikre at skolenes bygninger og uteområder oppfyller kravene som stilles til barnas skolemiljø. Forhåpentligvis vil vi finne igjen kommunens visjoner og forpliktelser i kommunens budsjett for 2020, og da i form av bevilgninger til opprustning av Bratsbergkleiva og de andre skolene på «verstinglisten».

TRENGER PENGER: FAU ved Bratsbergkleiva skole håper det settes av nok penger i 2020-budsjettet til opprusting av uteområdet.