tom erik, rådhus,: N/A Foto: Fredrik Nordahl

Rapporten må bli obligatorisk lektyre for alle som har makt og myndighet i Skien kommune

LEDER: Ny rapport om barnefattigdom påpeker svakheter i arbeidet mot barnefattigdom i Skien.

Kontrollutvalget i Skien har bedt Vestfold og Telemark revisjon om å foreta en såkalt forvaltningsrevisjon av Skien kommunes arbeid med barnefattigdom. Gitt at barnefattigdommen i Skien er, i nasjonal målestokk, svært høy, er det både bra og nødvendig at dette arbeidet er blitt gjort.

Revisjonen tar ikke for seg alt som gjøres på dette området, men har blant annet sett på om kommunen har «tilstrekkelig kunnskap» om barn og unges levekår og hvorvidt denne kunnskapen brukes systematisk i arbeidet. Svaret er både-og, ifølge revisjonen.

Kommunen «sikrer til en viss grad at barn og unge får vurdert og ivaretatt sine behov ved behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp» og at «kommunen har flere tiltak for å sikre dette, men de er ikke fulgt godt nok opp i praksis». Det vises også til at barn og unges behov ikke blir tilstrekkelig kartlagt i saker som omhandler sosialhjelp.

Det mest påfallende funnet er at «Skien kommune har i liten grad tiltak for å sikre samarbeid mellom barnevern og NAV Skien om økonomiske hjelpetiltak» og at kommunen «har ikke noe system for å sikre at ansatte i barnevernet har nødvendig kjennskap til de tiltakene NAV har overfor barnefamilier».

Oppsummert mener revisjonen at kommunen «må styrke arbeidet med barneperspektivet i NAV Skien og sikre at skoler og barnehager ved behov enkelt kan få kontakt med NAV Skien». Det må videre sikres «at gratis kjernetid tilbys i tråd med lovkravene» og om «den økonomiske veiledningen som et forebyggende tiltak bør styrkes». Igangsatte tiltak knyttet til barnefattigdom og inkluderes må ha bedre samordning og evaluering» og det må treffes «tiltak for å sikre dokumentasjon av at barn og unges behov er individuelt vurdert ved behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp» samt at det er nødvendig å «vurdere om det er behov for en avtale eller rutiner som kan regulere samarbeidet mellom barnevernet og NAV Skien om økonomiske hjelpetiltak».

I sitt svar skriver kommunedirektør Karin Finnerud at «rapporten er grundig og peker på viktige utfordringer som kommunen erkjenner og vil jobbe med framover», at deler av funnene allerede er tatt tak i og at hun vil følge videre opp.

Barnefattigdom er vanskelig, men også et tema som, sammen med sosiale forskjeller, har preget stortingsvalgkampen. Denne rapporten viser at det er mye som kan og bør gjøres bedre i kommunene. Rapporten må derfor bli obligatorisk lektyre for alle som har makt og myndighet i Skien kommune.