Et svært bekymringsfullt funn er at 21 prosent av stønadsmottakerne i Skien er under 25 år, skriver Tom Erik Thorsen. Foto: Fredrik Nordahl

Rapporten som bør få alarmen til å gå

LEDER: En ny rapport om sosialhjelp i Skien er alarmerende.

Fra 2015 til 2019 har antall mottakere av sosialhjelp i Skien økt fra 1740 til 1910 – eller 10 prosent. I den samme perioden har den samlede stønadssummen økt fra 87,3 millioner kroner til 117,8 millioner – eller 35 prosent. Dette kommer fram av en ny rapport (pdf – ekstern lenke), utarbeidet av rådgivingsselskapet Sofak, som kommer til behandling i bystyret denne uken.

Tallene over er bare noen av de høyst alarmerende tallstørrelsene som kommer fram i rapporten. Den viser nemlig også at to tredjedeler av mottakerne har sosialhjelp som sin viktigste kilde til livsopphold. Såkalt «supplerende sosialhjelp» er «relativt begrenset». Rådgivingsselskapet har sammenlignet Skien med andre kommuner (Drammen, Fredrikstad, Sarpsborg, Horten og Moss), og peker på at det kun er Horten av disse kommunene som har en høyere andel av befolkningen som mottar økonomisk sosialhjelp; 3,5 prosent i Skien og 3,7 prosent i Horten.

I den samme sammenligningen ser man også at andelen som har sosialhjelp som hovedinntekt er høyere og utbetalingene er over snittet. Dette til tross for at levekårene i Drammen, Fredrikstad og Sarpsborg er mer utfordrende enn i Skien. Et svært bekymringsfullt funn er at 21 prosent av stønadsmottakerne i Skien er under 25 år. Dette er godt over de øvrige kommunene. At 8,9 prosent av befolkningen mellom 18 og 24 år i Skien mottar sosialhjelp, altså nesten én av ti, er voldsomt; det er nesten dobbelt så stor andel som i Drammen.

Sofak peker, betimelig nok, på hvilke tiltak som bør vurderes. Sentralt her er at «kostnadene til sosialhjelp, og antall mottakere er i stor grad påvirket av hvordan sosialhjelpsordningen er organisert og forvaltet i NAV Skien, og i hvor stor grad ressursene anvendes til å ivareta de oppgavene som NAV er tillagt og har relevante virkemidler for å løse».

Det er derfor høyst nødvendig at Skien kommune og Nav viser vilje til å gå inn i sakskomplekset med full tyngde. Det pekes blant annet på at «Skien kommune har i dag ingen kommunale aktiviseringstiltak som tilfredsstiller lovens forventninger». Det stilles også spørsmål ved om Talenthusets virksomhet fungerer etter hensikten.

Det vesentlige i denne saken er ikke at det er om å gjøre å ha så få sosialhjelpsmottakere som mulig fordi det sparer kommunen for penger. Dette er selvsagt også et moment, men sosialhjelp er det siste sikkerhetsnettet i velferdsstaten. Dette er siste utvei, og det store problemet er at så mange ikke klarer seg selv. Denne rapporten indikerer at Skien kommune ikke er gode nok til å hjelpe folk bort fra sosialhjelp. Her ligger antagelig også mye av forklaringen på problemet mange snakker mye om, men som de gjør for lite med: Barnefattigdom.

Det røde lyset har åpenbart ikke blinket sterkt nok i rådhuset. Etter denne rapporten bør det ule høyt i en alarm også.

Foto: Fredrik Nordahl