ENDRE FORMÅL: Forsøker styret i Drangedalsposten å endre Drangedalspostens grunnsyn og formål? spør Arne Eikhaugen og Leif Grønstad etter at redaktør Jan Magne Stensrud ble sagt opp. Foto: Sindre Omenås

Redaktørkonflikten i Drangedalsposten

Forsøker styret i Drangedalsposten å endre Drangedalspostens grunnsyn og formål?

Er det dette som er årsaken til at redaktøren er blitt sagt opp/eller trekker seg? Ut fra Redaktørplakaten er han pliktig til å trekke seg hvis han ikke deler sitt mediums grunnsyn og formål.

Hvis dette er tilfelle bør det innkalles til et aksjonærmøte så snart som mulig så dette blir klarlagt.

Har styret i Drangedalsposten handlet i strid med disse vedtektene, kommer Arbeidsmiljøloven til anvendelse: Arbeidsmiljøloven §15-7 slår blant annet fast at: Sitat: Arbeidstaker kan ikke sies opp uten det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold».

Departementet legger til grunn at en oppsigelse som har bakgrunn i at redaktøren nekter å rette seg etter instrukser gitt i strid med prinsippet om redaktørens uavhengighet, vil være usaklig i arbeidsmiljølovens forstand.

Dersom en oppsigelse er usaklig, vil arbeidstakeren ha rett til å beholde eller å få tilbake jobben, jf., §15-12 første ledd. I slike tilfelle skal retten etter påstand fra arbeidstaker, kjenne oppsigelsen ugyldig.

Når det gjelder lovstridig oppsigelse, avskjed eller suspensjon har arbeidsgiver et objektivt erstatningsansvar jf. Arbeidsmiljøloven §15-12 andre ledd §15-13 fjerde ledd og §15-14 fjerde ledd.

Arbeidstaker kan med andre ord i disse tilfellene kreve erstatning uavhengig av om arbeidsgiver har utvist skyld. Erstatningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til det økonomiske tap, arbeidsgivers arbeidstakers forhold og omstendighetene for øvrig.

Arne Eikhaugen og Leif Grønstad

ENDRE FORMÅL: Forsøker styret i Drangedalsposten å endre Drangedalspostens grunnsyn og formål? spør Arne Eikhaugen og Leif Grønstad etter at redaktør Jan Magne Stensrud ble sagt opp. Foto: Sindre Omenås