Skien kommunes budsjett for helse og velferd

LESERINNLEGG: Et nytt bystyre med en rød/grønn posisjon skal behandle budsjettet for 2020. De siste års budsjett og regnskap og den økonomiske situasjonen som rådmannen tilsier at vi må stå opp for at lovpålagte oppgaver ikke blir svekket.

BPA (Brukerstyrt personlig assistanse)-ordningen kan igjen bli utsatt for svekkelse. Skien lærer å skjære ned på tilbudet av Porsgrunn som har den dårligste BPA ordningen i Telemark. Siden 2015 har BPA vært en rettighet. Intensjonen med BPA er at ordningen skal gi funksjonshemmede et aktivt og selvstendig liv. Det skal bidra til at de funksjonshemmede når målene i livet sitt. BPA-ordningen skal fungere slik at den funksjonshemmede sjøl bestemmer hvem som skal være assistent, hva de skal assisteres med og sjøl være dens arbeidsleder.

Vi i Cerebral Pareseforeningen vil ikke finne oss i at verken Skien kommune eller de andre kommunene i Telemark neglisjerer prinsippene i BPA-ordningen og svekke lovpålagte oppgaver.

Tilrettelagte boliger er under sterkt press med tanke på bemanning og tjenestefunksjoner. Skien kommune har i 2019 startet arbeidet med å redusere tiden som brukes på hver beboer, og dermed spare inn på lønnsbudsjettet spesielt og for budsjettet for tilrettelagte boliger generelt. Ulykker har skjedd i tilrettelagte boliger på grunn av for lav bemanning, og med eventuelle ytterligere nedskjæring vil vi nok se flere ulykker. Bistandspersonalet vil få det travlere fordi behovet ikke blir mindre selv om man skjærer ned på budsjettet. Sykefraværet, som allerede er for høyt, vil øke som en følge av dette. Den enkelte beboer vil ikke få nødvendig bistand. Dette er lovpålagte oppgaver.

Helsedirektoratet har også sagt at funksjonshemmede som trenger det har krav på hjelp til å lage mat. Skien kommune ønsker nå å overføre denne oppgaven til Scheen matservice for å spare bistandsressurser i boligene. Dette er etter vår mening ikke i samsvar intensjonen i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi vet også at matlyst og trivsel minker når man får ferdigmat levert fra ekstern kilde. Å delta i matlagingen er i tillegg til å skape matlyst og trivsel for mange en viktig aktivitet. At Skien kommune fatter vedtak om bruk av Scheen matservice er ellers i seg sjøl en monopolisering som er brudd på Markedsføringsloven.

Angående aktiviteter for beboerne i slike boliger ønsker kommunen å flytte fritidsaktivitetene fra de ansatte i boligen til støttekontakter. Det sier seg sjøl at dette er en håpløs ordning som vil føre til mindre aktivitet. Planlegging av aktiviteter forutsetter stor fleksibilitet da de funksjonshemmede som bor i bolig er i hovedsak multifunksjonshemmede med variabel helse. Det er ikke bare å sette opp en tidsplan for fritidsaktiviteter og forvente at planen kan følges.

Skien kommune har de siste årene redusert voksenopplæringsmidlene til funksjonshemmede med mer en 50 %. Dette er ikke akseptabelt og går spesielt ut over opplæring, bruk og utvikling av data. De som bruker data til kommunikasjon, arbeide og omgivelseskontroll stopper opp i utviklingen og kan i verste fall få så lite hjelp at de ikke lenger kan bruke datamaskinen sin.

Omsorgslønnen i Skien er i utgangspunktet lav. I tillegg innvilges ikke omsorgslønn i samsvar med omsorgsoppgaven. Det innvilges omsorgslønn helt ned i 20 % hvor det burde vært gitt 100 % omsorgslønn. Dette gjelder ikke bare hjemmeboende funksjonshemmede, men også voksne med hjerneslag og andre diagnoser som gjør at vedkommende trenger omsorgsbistand.

Når man underbudsjetterer helse og velferdssektoren i den hensikt å spare penger, får man underskudd på denne posten, fordi lovpålagte oppgaver må utføres. Alt dette tilsier at dersom politikerne fortsetter nedskjæringen av lovpålagte oppgaver, blir det flere kriser rundt omkring i hjem og tilrettelagte boliger kommunen. Moralen må bli at alle må sende klage til Fylkesmannen på de kommunale vedtakene.

SVEKKES: I Skien kommunes budsjettforslag for neste år legges det opp til svekking av lovpålagte oppgaver, det kan blant annet føre til dårligere tilbud til de som har behov for personlig assistanse. Foto: Gorm Kallestad