Skogshogst om våren

Jeg har et spørsmål til dere skogbrukere. Hvorfor velger dere å hogge skogen nå på våren?

Om våren jobber fugler iherdig med å bygge reir hvor de legger sine egg. Det ruges og klekkes, og det er travle tider med mating, i et forsøk på å føre slekt og art videre. Det samme gjelder ekorn, de bygger også sine reir i hulrom i trestammene eller på greiner høgt oppi trærne. De føder årets kull med unger fra tidlig på våren og til langt utpå sommeren, og de trives best i barskog, den skogen det hogges mest av.

Vi veit at denne skogshogsten på våren og sommeren fører til stor lidelse for, og tap, av mange fugleunger. Det samme gjelder en god del ekornunger også.

25/6 2018 skrev Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening blant annet at «det totalt er avvirket 16.578.000 kubikkmeter skog i Norge i løpet av hekketiden (april til juli) de siste fem årene.»… «I Norge hogges det mest i homogene granskoger som en eller annen gang har vært plantet/forynget. Dersom vi tar utgangspunkt i at det hekker rundt 200 par fugler per kvadratkilometer i norske hogstmodne skoger, betyr det at det kan være ødelagt over 80.000 fuglehekkinger i Norge bare de siste fem årene.»

Ifølge landsbruksdirektoratet var «den høyeste månedlige avvirkningen de to siste årene i mars 2020, med 1.102.000 kubikkmeter.» Videre viser det til at i april-juli 2019 ble hogd til sammen 3.722.000 kubikkmeter skog i Norge. Høyeste månedlige avvirkning i 2019 var i mai måned med hele 1.049.000 kubikkmeter. Hva slags naturforvaltning er dette?

Det kan være at skogeiersamvirkene betaler noen kroner mer for hver kubikkmeter leveranser fra mai til juli, et «barmarkstillegg». I såfall er spørsmålet mitt om at de antatte over 80.000 ødelagte fuglehekkingene fra 2013-2018 (og garantert enda flere de to siste åra) virkelig er verd de ekstra kronene i lommeboka for skogbrukerne. Hvorfor gjelder ikke naturmangfoldsloven for skog- og landbruk?

Martin Eggen viser til at det i naturmangfoldslovens paragraf 15 heter at «Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås». Mindre kjent er kanskje tillegget «Bestemmelsene i første og annet ledd er ikke til hinder for lovlig ferdsel, landbruksvirksomhet eller annen virksomhet som skjer i samsvar med aktsomhetsplikten i § 6.»

Når man ser på denne loven, og i tillegg vet at skogeiersamvirkene noen steder har betalt «barmarkstillegg», så er det kanskje på tide at denne loven får en ny ordlyd? Eller rett og slett stryke den siste setningen, slik at skogbrukerne selv slipper valget å hogge ned skogen i fuglenes hekketid? Jeg veit at dette er en kamp både Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening har kjempet de siste åra, og jeg håper så inderlig at de snart klarer å få endret denne loven, i håp om å opprettholde en rik og flott fauna i vårt vakre land.

VÅRHOGST: Det har gjennom det meste av mai måned blitt tatt ut store deler av en skog i undertegnede sitt nærområde. Foto: Anne Karin Kasin