Foto: Caroline TarAngen

Stigeråsen - mer enn en skole

Stigeråsen barneskole er tildelt Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering.

Den enstemmige juryen uttaler i sin begrunnelse: «Skolen utmerker seg med et vidt perspektiv på sin rolle i lokalsamfunnet og imponerer med et grunnleggende syn på elevers mestring og læring.» Og videre: «I sitt tydelige arbeide med konkrete tiltak for å motvirke utenforskap, er skolen et forbilde for andre skoler.»

Kunnskapsminister Jan Tore sanner sin honnør er berettiget og velfortjent når han uttaler at Stigeråsen barneskole er mer enn en skole.

I tillegg til at skolen har en levende etisk plattform der verdier omsettes i praksis så presterer elevene også svært godt faglig på nasjonale prøver. Det var den skolen i Skien som sist år utmerket seg med, samlet sett, best resultater i engelsk, lesing og regning.

Her kompenserer skolens personale sammen med elever og foresatte imponerende sterkt for sosioøkonomiske bakgrunnsfaktorer. Med det utgangspunktet skolen her har ser en vanligvis at faglige resultater ligger godt under snittet. Stigeråsen går derimot til topps. Der enkelte skoler forklarer og bortforklarer elevenes lave faglige prestasjoner med deres sosiale bakgrunn og hjemmeforhold, går Stigeråsen disse utfordringene i møte og leverer resultater av klasse. Det frister å sitere James Baldwin, “not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced.”

Stigeråsen går foran, også med tanke på fagfornyelsen der «Demokrati og Medborgerskap» kommer inn som tverrfaglig tema fra neste høst. Et av målene her er at elevene skal «forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter. De skal øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet.» På Stigeråsen har de i praksis klart å samle elever og ansatte fra ca 40 ulike land rundt disse verdiene. Det betyr ikke at skolen er i mål, men de er i bevegelse i ønsket retning. Richard Elmore (professor i pedagogisk ledelse) sier at «før trodde jeg at folks verdier styrte deres handlinger. Nå tror jeg at folks handlinger skaper deres verdier.»

Verdiplakater er ikke mangelvare ved skoler, men i ulik grad speiler disse verdiene seg i observerbare handlinger. Stigeråsen viser en kombinasjon av etiske grunntanker, konkrete kreative tiltak og et perspektivrikt syn på inkludering. Samlet gir dette konsekvenser for skolens pedagogiske praksis.

Skolens rektor distribuerer æren både til sine forgjengere og til lærerne, assistentene, renholderne og vaktmesteren. Han fortjener utvilsomt selv også anerkjennelse for sin dedikerte innsats. Han foretrekker å snakke om tilhørighet og inkludering fremfor utenforskap.

Og ofte er det vi gir mest oppmerksomhet det vi får se mer av.

Erik Nordgreen

Universitetslektor

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Læringsmiljøsenteret