FÅ ARGUMENTER: Jeg har spurt meg hva som er begrunnelsen for å slå sammen sentralene, men har funnet få overbevisende argumenter, skriver Odin Langslet, som er tidligere leder for Hjelpemiddelsentralen. Foto: Terje Weber

Ta til vettet – stans nedleggelsen av Nav Hjelpemiddelsentral Telemark!

I det stille har det over noen tid vært planlagt en fusjon av hjelpemiddelsentralene i Vestfold og Telemark.

Planene er initiert av Styringsenheten for Nav Hjelpemidler og Tilrettelegging, uten annen politisk forankring enn vedtaket om at Vestfold og Telemark fylkeskommuner ble slått sammen. Da stortingsrepresentant Terje Lien Aasland (nåværende industriminister), stilte spørsmål til daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i mai 2018, når spørsmålet om sammenslåing og flytting var oppe som tema for første gang, ga Hauglie følgende svar:

Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at det så langt ikke er tatt stilling til framtidig organisering av NAV Hjelpemiddelsentral Telemark, eventuelt sammen med Nav Hjelpemiddelsentral Vestfold.

Helt fra oppstarten av hjelpemiddelsentralsystemet, med Telemark som prøvefylke i 1979, har én sentral i hvert fylke ligget til grunn. Da sentralene ble overført fra fylkeskommunal styring til Rikstrygdeverket (RTV) i 1994 kom slike raskt på plass i de tre gjenværende fylker uten sentral, nemlig Østfold, Oslo og Nord-Trøndelag.

Én sentral i hvert fylke har siden vært et fast tilbud til funksjonshemmede brukere. En viktig grunn til det er behovet for nærhet til brukerne man skal betjene og til hjelpemiddelsentralenes viktige samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten. All erfaring så langt viser at nærhet til brukerne er en stor fordel og at fysisk avstand skaper fremmedgjøring, forringer kunnskapen om lokale utfordringer og hever terskelen for å ta kontakt.

Jeg har spurt meg hva som er begrunnelsen for å slå sammen sentralene, men har funnet få overbevisende argumenter. Den eneste offisielle begrunnelsen som Nav Hjelpemidler og Tilrettelegging har gitt er denne: Stortinget vedtok i 2017 ny inndeling av det regionale folkevalgte nivået. Stortingets beslutning innebærer at 19 fylkeskommuner blir redusert til 11. Fylkene Vestfold og Telemark ble slått sammen til ett fylke med virkning fra 1. januar 2020.

Det er besluttet at de to hjelpemiddelsentralene i Sandefjord og Skien skal slås sammen til én sentral på én lokasjon. Prosessen med å finne egnet sted for ny felles hjelpemiddelsentral er igangsatt og det arbeides med å samordne arbeidsmetodikk og rutiner på dagens to lokasjoner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I og med at det nå er bestemt at Vestfold og Telemark fylkeskommune skal oppløses vil den logiske slutningen da være at fusjonen stanses.

Men det er nok flere elefanter i rommet:

• Sentralene blir i stadig større grad vurdert ut fra bedriftsøkonomiske kriterier. Plasseringen ved E18 har blitt ansett som viktig for logistikken, bl.a. med tanke på levering av varer til sentralen og frakt av hjelpemidler fra sentralen til de kommunale lagrene. Dette er kostnader sentralen må dekke.

Det er viktig å merke seg at de ekstra kostnadene p.g.a. forlenget reisevei for brukere, samarbeidspartnere og ansatte ikke legges inn i regnestykket.

• Per 1.1.2021 var det 63 ansatte ved sentralen i Vestfolk og 46 ansatte i Telemark, til sammen 109 arbeidsplasser. Ved en fusjon vil det helt sikkert være en del arbeidstakere som velger å ikke bli med på flyttingen. Det blir m.a.o. indirekte en nedbemanning, noe som også er et uttalt ønske. Da får vi håpe at det er «de riktige» medarbeiderne som slutter. Uansett står det gode, sterke fagmiljøet begge steder i fare for å brytes ned. Erfaringene fra flyttingen av Nav Kontaktsenter Telemark i 2021 fra Skien til Tønsberg taler sitt tydelige språk. Allerede før flyttingen var et faktum hadde 14 av 34 ansatte sagt opp jobben!

Sentralen i Vestfold, så vel som i Telemark, har gode, tidsmessige lokaler, og i alle fall for Telemarks vedkommende, lave leiekostnader med ca. 3,8 mill./år. Husleie for ny sentral skal være stipulert til 9 mill. kroner/år. Dersom det er tvingende nødvendig å slå sammen sentralene ville Telemark-sentralen på Kjørbekk være et godt og rimelig valg. Geografisk har det en langt mer sentral plassering ut fra det området som skal betjenes. Og etter at Nav Kontaktsenter ble flyttet til Vestfold er det rikelig med kontorkapasitet. Lagerplass er det også -mer enn det som er planlagt i de nye lokalene på Amundrød.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Her er ytterligere noen punkter som får meg til å reagere på beslutningen om å etablere en ny sentral:

• Lagerkapasiteten vil bli betydelig redusert i de nye lokalene. Særlig betenkelig er det at lageret for hjelpemidler til gjenbruk blir mye mindre. Dette vil få konsekvenser for resirkuleringsgraden, som er en del av kjernetanken for sentralene. Mange av de dyrere hjelpemidlene som skal resirkuleres står på lager i påvente av deleleveranser. Mangler man lagerplass til disse er sjansene for kassasjon stor, dersom reservedelene lar vente på seg.

• Reiseveien blir lengre for nesten alle med den nye lokasjonen. Dette gjelder både brukere, samarbeidspartnere og ansatte.

Av de 8 største byene (befolkningskonsentrasjonene) er det i Vestfold bare tre byer (med et befolkningstall på til sammen 72.787) som får kortere reisevei. Fem byer (med 85.990 innbyggere) får lengre reisevei enn de har til dagens plassering av Nav Hjelpemiddelsentral Vestfold på Borgeskogen i Stokke/Sandefjord. Flertallet av de ansatte i Vestfold har bosted i og rundt Tønsberg, hvor den opprinnelige plasseringen av sentralen var. De får mer enn doblet sin reisevei. Og bruk av offentlig transport er ikke enkelt til Amundrød!

For Telemarks innbyggere (brukere, ansatte, kommunalt ansatte og andre samarbeidsparter blir reiseveien 80 kilometer lengre (tur/retur), med utgangspunkt i dagens sentral.

Hvordan kan man forsvare dette i en tid hvor det er så mye snakk om «det grønne skiftet»?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

• Meg bekjent har ingen ansatte, brukere eller samarbeidspartnere, ytret ønske om én ny, samlet sentral. Tvert imot!

Det er mange som har engasjert seg i denne saken etter at beslutningen om flytting ble offentlig. Mye tyder på at det kan være for sent. Men det jeg savner aller mest i denne debatten er at de kommer på banen som ønsker én sentral -og flytting til industriområdet Amundrød. Det har vært helt taust, både fra Styringsenheten for Hjelpemidler og Tilrettelegging og fra administrasjonen i Nav Hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark. Jeg håper de har overbevisende argumenter som knuser alt jeg listet opp ovenfor. Men jeg ønsker å høre det fra dem! Noe annet synes jeg vil være på grensen til arroganse overfor de mange, engasjerte brukere og øvrige interessenter som har meldt seg på i debatten. Jeg håper de tar utfordringen!

Odin Langslet

Pensjonist og tidligere avd.dir. Nav Hjelpemiddelsentral Telemark