SPARE VANN: Telemarkingen Terje Aasland leder Olje- og energidepartementet og har fått aktørene til å spare vann i magasinene, og til å få fortgang i nett- og kraftutbygging, skriver Lene Vågslid og Robin Kåss som ett av tretti punkter. Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix

Tretti punkter for vanlige folk

Tom Erik Thorsen skriver i Varden 23. juli at ingenting preger politikken. Det er feil.

Er det én ting vi har lært av de siste årene med krisetider, så er det at den beste medisinen er fellesskap og samhold. Det får vi med god sosialdemokratisk politikk som gir trygghet og forutsigbarhet. Vi må styre kommunene og nasjonen på en ansvarlig måte gjennom en periode med krig i Europa, stigende renter, energimangel og galopperende priser på en rekke varer.

Både Telemarksbenken og ordførerne mottar mange meldinger om hvordan effektene av verdensøkonomien, kombinert med mangel på kraft, rammer enkeltpersoner, familier og næringsliv i vår del av landet. Det finnes ikke en enkel løsning, og vi kan ikke love gull og grønne skoger. Men på tross av at Arbeiderpartiet har vært i regjering i under ett år, har vi allerede sørget for en ny retning for landet. Dette er bare en start. Her er tretti punkter over det vi har gjort så langt:

1. Telemarkingen Terje Aasland leder Olje- og energidepartementet og har fått aktørene til å spare vann i magasinene, og til å få fortgang i nett- og kraftutbygging.

2. Det er innført en midlertidig stønadsordning til husholdningene over nettleien på til sammen 5,5 milliarder kroner og kuttet elavgiften med til sammen 2,9 milliarder kroner. I tillegg er egne strømpakker for landbruket, idrettslag og frivillige organisasjoner.

3. Vi har økt bostøtten med 100 millioner kroner for å hjelpe de mest vanskeligstilte

4. Borteboerstipendet for videregående elever er økt med 20 millioner kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

5. Flere overprisede statlige gebyrer kuttes.

6. Feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige er gjeninnført.

7. Personer som mottar arbeidsavklaringspenger får forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra NAV eller helsevesenet.

8. Det er bevilget 220 millioner kroner til å forbedre ordningen med brillestøtte for barn.

9. Privatiseringen av jernbanen er stanset.

10. Regjeringen stanser privatisering av helsevesenet og bruker pengene blant annet på Sykehuset Telemark.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

11. Utsalget av Statskogs eiendommer er stoppet. Denne regjeringen har ikke solgt ut skog.

12. Målet om 50 prosent økning i eksporten utenom olje og gass til 2030 er fastsatt, og industrien her i Grenland er helt sentral i å nå dette målet.

13. Det er opprettet tusen flere tiltaksplasser for å blant annet få unge inn i arbeidslivet.

14. Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser fjernes. Lovendringen ligger til behandling i Stortinget.

15. Det er sendt forslag på høring om å forby innleie som fortrenger faste ansettelser. I første omgang i byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

16. Arbeidet med å utvikle en Norgesmodell for et seriøst arbeidsliv er igangsatt, med sterk inspirasjon fra vår egen Telemarksmodell

Artikkelen fortsetter under annonsen.

17. Retten til heltid er styrket i lovverket.

18. Arbeidet med handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren har startet. Regjeringen har også startet opp arbeidet med å lage en ny drosjepolitikk etter den feilslåtte drosjereformen høyreregjeringen gjennomførte.

19. Kommunene har fått mer ressurser; de har fått 4,5 milliarder i frie midler (2,5 mer enn det Solberg-regjeringen foreslo) til kommunekassen og andre tiltak som sørger for at kommunene kan ansette flere lærere, tilby flere barnehageplasser og bygge ut eldreomsorgen.

20. Vi har bevilget 700 millioner kroner mer til sykehusene, slik at vi kan gi bedre behandling til alvorlig syke.

21. Regjeringen er i full gang med å styrke fastlegeordningen etter flere år med gradvis forverret situasjon.

22. Femti millioner kroner er bevilget til lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene.

23. Arbeiderpartiet ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester. Halv pris for tannbehandling for 21- og 22- åringer er innført, i tillegg til at det er igangsatt flere andre tiltak på tannhelse.

24. Det er satt av 113,5 millioner til arbeidet med en læreplassgaranti, slik at flere får en læreplass å gå til.

25. Full momskompensasjon for kultur, frivillighet og idrett er innført i budsjettet for 2022.

26. Vi har gitt 10 millioner ekstra til utlånssentraler for gratis utlån av sport- og fritidsutstyr.

27. Kultur har fått styrket budsjett gjennom en omfordeling av midler for 2022. Regjeringens mål er et kulturbudsjett på 1 prosent av statsbudsjettet på sikt.

28. Åtte av 10 har fått lavere inntektsskatt, samtidig sørger vi for at de rikeste bidrar med en rettferdig andel til fellesskapet gjennom formuesskatten. De som tjener mindre enn 750.000 i året betaler nå mindre i skatt, mens de som tjener over betaler mer.

29. Regjeringen øker bredbåndstilskuddet med 100 millioner kroner.

30. Regjeringen foreslår 200 millioner kroner som skal bidra til et mer tilgjengelig og lokalt tilstedeværende politi i hele landet. Dette er avgjørende for vanlige folks trygghet i bygd og by.

Lene Vågslid, stortingsrepresentant for Telemark Arbeiderparti

Robin Kåss, ordfører (Ap) Porsgrunn