AVTALE: Skien kommune og USN inngikk en samarbeidsavtale i januar 2020 hvor Skien ble etablert som universitetskommune, i første omgang på helse- og velferdsfeltet, skriver Etty Nilsen, Maja Kristin Foss, Mariann Lund og Gro Karsten Skarholdt. Foto: Ole Gunnar Onsøien/NTB

Universitetskommune – er det fali’?

Hvordan gi universitetskommunesamarbeidet et innhold.

Norske kommuner står overfor store utfordringer i årene som kommer. De får stadig nye og avanserte oppgaver som krever økt kompetanse. Denne kompetansen leveres blant annet gjennom grunnutdanninger og etterutdanning av universitetene. Innenfor helse og velferdsfeltet representerer kommunene en leverandør av praksisplasser for profesjonsutdanningen, og universitet og kommuner har et gjensidig avhengighetsforhold. Universitetsordningen er en måte å styrke dette samarbeidet på. Og så skal det fylles med innhold.

Skien kommune og USN inngikk en samarbeidsavtale i januar 2020 hvor Skien ble etablert som universitetskommune, i første omgang på helse- og velferdsfeltet. Fokusområder ifølge avtalen er læring og utdanning, forsking, tjenesteutvikling, kombinerte stillinger. Samarbeidet vurderes som sentralt i kommunens Strategisk kompetanseplan Helse og velferd 2020-2025, og for universitetet er dette en del av satsingen USN Profesjon, som skal bidra til å styrke samarbeidet mellom universitetet og praksisfeltet innenfor lærer- og helse- og sosialfagutdanninger.

I tiden som har gått siden avtaleinngåelse har det vært flere møter i det tverrfaglige samarbeidsutvalget for å konkretisere samarbeidet og diskutere hva partene kan få ut av det. Det ble tidlig klart at både kommunen og universitetet ønsket å angripe dette langs flere akser; både gjennom forskingssamarbeid og langs en akse tett på praksis. Dette siste vil kunne gi resultater også på kort sikt, siden forskingsprosjekter ofte har en lengre tidshorisont.

I de innledende diskusjonene har det vært fokus på å kartlegge hvilke utfordringer praksisfeltet, dvs. kommunen, opplever når de tar imot studenter i praksis og ferdigutdannede kandidater fra sykepleier- og vernepleier- og barnevernspedagogutdanningen på universitetet. Skien kommune presenterte to utfordringsområder som også gav resonans i begge institutter som er involvert ved universitetet. Disse to områdene dreide seg om 1) dokumentasjon i helse- og omsorgstjenester, og 2) hjelpemidler og kartleggingsverktøy i tilrettelagte tjenester.

En første dialogkonferanse er nå gjennomført innenfor temaet dokumentasjon, mer spesifikt dokumentasjon i krysningspunktet mellom lovpålagte tjenester, helsepersonelloven og kvalitetsforskriften. Dialogkonferansen samlet til sammen 14 deltakere fra Skien kommune og USN, hvor begge parter innledet. Universitetet redegjorde for og forklarte hvordan det undervises i dokumentasjon, og hva det legges vekt på i veiledning av studentene. Skien kommune delte informasjon om sin praksis på feltet og var interessert i hva studentene formidlet av erfaringer ved retur fra praksis.

I etterkant av dialogkonferansen ble det fra kommunen fremmet forslag om ulike tilnærminger som alle kan fremme samarbeidet om å få studentene så godt forberedt for arbeid i kommunen som mulig. Tiltakene er enkle og baserer seg mye på gjensidig invitasjon til etablerte møtearenaer, blant annet inn i fora for fagkoordinatorer. Videre foreslås erfaringsutvekslinger gjennom deltakelse fra USN i kommunens opplæringsprogram av studenter og nyansatte. I tillegg ønsker kommunen å tilby undervisning/forelesning om kvalitet og dokumentasjon inn i universitetet. Kommunen på sin side ønsker å bli invitert til forelesninger om dokumentasjon/kvalitet USN holder for sine studenter. Dialogkonferansen er et første steg for økt kunnskapsutveksling og forbedringsarbeid som skal fylle Universitetskommunesamarbeidet med innhold

Kombinasjonsstillinger, dvs. at den samme personen deler stillingen sin mellom kommunen og universitetet, er en ordning partene allerede samarbeider om. Skien kommune og USN inngikk i 2019 en avtale om kombinasjonsstillinger med 2 barnevernspedagoger i Skien kommune. Avtalen er gjeldende for 2 år, men mulighet for forlengelse, hvor begge parter har vært med i utformingen av stillingenes innhold og omfang. I avtaleperioden vil arbeidsoppgavene ved USN i hovedsak være knyttet til undervisning og veiledning av studenter. Erfaringene med disse stillingene har vært gode, og arbeidet videreføres i universitetskommuneordningen.

Tjenesteutvikling som er et annet fokusområde i samarbeidet, er tema i et forskingssamarbeid mellom USN og Skien kommune i prosjektet «Bærekraftig modellutvikling for organisering av responssenter». Dette prosjektet fikk forprosjektmidler fra Regionale forskingsfond Vestfold og Telemark i vinter, og starter opp i april.

Etty Nilsen, professor i helse og teknologi, USN

Maja Kristin Foss, seksjonsleder, Skien kommune

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mariann Lund, instituttnestleder Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, USN

Gro Karsten Skarholdt, instituttnestleder Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, USN