Foto: Vidar Ruud

Venstre har åpenbart satt feil folk først

KOMMENTAR: Deponisaken i Brevik er ikke til å forstå.

Ved de opprinnelige vurderingene av alternative deponilokasjoner, var det forutsatt at annen virksomhet på lokalitetene skulle være avsluttet senest i 2020. Dette var opprinnelig planen i Dalen Gruver, men forutsetningen er ikke lenger tilstede grunnet Norcems behov og beslutning om fortsatt drift. Det er fortsatt faglig uenighet om gruvenes egnethet, i tillegg til at statlig inngripen og overstyring er nødvendig dersom regulering til deponiformål skal skje. Av nevnte årsaker legger utvalget til grunn at gruven ikke er tilgjengelig for deponidrift innenfor nødvendig tidshorisont. Utvalgets vurdering er at det er realistisk å etablere egnede løsninger andre steder, og anbefaler at videre arbeid og tilrettelegging konsentreres om dette fremfor fortsatt arbeid og videreført usikkerhet knyttet til Brevik.

Avsnittet over er den «samlede vurderingen» fra det regjeringsoppnevnte utvalget som skulle vurdere «reduksjon og behandling av farlig avfall» i Norge. Utvalget hadde som «ambisjon» at «rapporten kan bidra positivt på vei mot en mer sirkulær økonomi, vekst i norsk næringsliv og trygghet hos befolkningen knyttet til forsvarlig behandling av farlig avfall».

Like forbasket jobber staten videre, og dytter på for et deponi i Brevik. Nå har altså Nærings- og fiskeridepartementet – i samråd med Klima- og miljødepartementet – gitt Direktoratet for mineralforvaltning og Miljødirektoratet i oppdrag å vurdere om det likevel er mulig å etablere et deponi i Brevik – og drive sammen med Norcem.

Norcem er tydelig på at dette ikke går. Tydelig er også ekspertutvalget – som ble oppnevnt av en Venstre-statsråd som gikk til valg på å «ikke overkjøre lokaldemokratiet i deponisaken», fordi «Venstre setter folk først». Nå ber de to Venstre-departementene om nye utredninger i en sak som har kommet til en klar konklusjon – etter at et Venstre-oppnevnt utvalg har sementert konklusjonen som Venstre gikk til valg på.

Det er fem – 5 – år siden bystyret i Porsgrunn sa et klart nei til et deponi for farlig avfall i Brevik. Siden har det meste av folkevalgte organer i nærheten sagt det samme. For å si det som det er: Ingen vil ha deponiet hit. Likevel nekter klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og næringsminister Iselin Nybø (V) å ta dette inn over seg. Det er simpelthen ikke til å forstå.

Venstre framstår som et parti totalt blottet for troverdighet. De har åpenbart satt feil folk først.