VEKST: Det å skape vekst i næringslivet i Skien og omegn får vi ved å «pynte brura», skriver Helene Røsholt (H), her med partifelle Emilie Schäffer.

Vi ønsker en levende by

Skien Høyre ønsker en levende by hvor folk vil bo – og hvor bedrifter kan tjene penger.

Skien har mange flotte bedrifter som bidrar til statsbudsjettet, og vi i Høyre skal legge til rette for økt etablering av arbeidsplasser i vårt område. Det å skape vekst i næringslivet i Skien og omegn får vi ved å «pynte brura» – jeg vil være med på å gjøre vårt distrikt mest mulig attraktivt. Samtidig må vi passe godt på de bedriftene vi allerede har, slik at de får gode vilkår og kan utvide dersom de ønsker det. Sterke og bærekraftige lokalsamfunn er attraktive – også for bedrifter.

Vi må ha gode velferdstjenester, for alle skiensborgere skal tilbys best mulige tjenester. Faglig kompetanse og kvalitet betyr noe for alle barnehager, IT-tjenester, skoler og eldreomsorg. Da ønsker bedriftene også å investere mer i lokalsamfunnet, og flere arbeidsplasser gir igjen mer penger i kommunekassa. Skien lever av et næringsliv i vekst. Det er på denne måten man opprettholder og utvikler velferdstjenestene.

Det siste næringslivet vårt trenger, er politikere som krever økte skatter og avgifter. Dette hindrer vekst og utvikling. Vi trenger politikere som sier ja. Ja til EØS, ja til mer fornybar kraft, ja til nyetablering. Vi vil at Skien kommune skal være en positiv, løsningsorientert og imøtekommende kommune -til alle som henvender seg.

Norge og Skien trenger flere private lønnsomme arbeidsplasser de neste tiårene for å finansiere veier, skoler, helsetjenestene, velferdsstaten, etc. Vi må bevare og skape nye private lønnsomme arbeidsplasser. Vi trenger sterke eksportnæringer som gir inntekter til staten, men det krever kompetanse, digitalisering og samspill mellom private bedrifter og det offentlige. Det er et stort behov for arbeidskraft over hele Norge, og næringslivet etterspør kompetanse. NHOs ferske kompetansebarometer fra 2021 viser at to av tre NHO-bedrifter oppgir å ha et udekket kompetansebehov. Det kreves handling NÅ.

Næringslivet kjenner ikke til verken fylkes -eller kommunegrensene. De etterlyser mer kompetanse – og ikke minst – riktig kompetanse. Høyre ønsker å bygge opp om et robust, men desentralisert fagskole, høyskole og universitetstilbud som gi folk mulighet til å ta utdanning og kompetanseheving i nær samhandling med industri og næringsliv. Vi må lytte til hva næringslivet erfarer og trenger.

Skien Høyre er opptatt av at man skal ha en velferdsstat og en levelig krisehjelp. Hjelpe de som trenger det, selvsagt! Men det skal ikke være en stønad men lever godt/greit nok på over flere år. Hva er da motivasjonen for å komme ut i arbeid? Arbeid skal og må lønne seg.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Den viktigste bokstaven i Nav er A for arbeid. Det er mennesker vi snakker om, det gagner ingen at man får utenforskap og lediggang. Det får, for mange store uheldige konsekvenser, da snakker jeg ikke bare om et makronivå og samfunnsøkonomien, men for den enkelte -og ikke minst deres barn.

Vi har valgt arbeidslinjen i Norge, da er det viktig at de som jobber og sliter for å forsørge seg og sin familie, (noen sitter igjen med mindre i nettolønn enn de som mottar sosialstønad,) og betaler skatt inn til fellesskap også vet at politikerne omfordeler riktig, det skal lønne seg å arbeide!

Lediggang er roten til alt ondt. Arbeid er mer enn en jobb, det er også fellesskap og mestring. Vi skulle heller sett flere i arbeid enn på passive stønader. Vi må bla veilede dem til å ta rett kompetanse og utdanning, eventuelt omskolering. Skien Høyre ønsker det beste for hver enkelt, bak hvert tall i statistikken er det et menneske, ofte en familie. På et mikronivå vil deltakelse i arbeidslivet medføre mer enn bare lønn; man lærer nye ting og utvikler seg, får en strukturert hverdag, selvtillit, mestringsfølelse og identitet, en følelse av at man bidrar og er til nytte, og man får en følelse av tilhørighet samt at man fyller tiden med noe meningsfylt – for den enkelte og dens familie er det ingen tvil om at arbeid er det absolutt beste.

Vi politikere må vurdere om vi må øke ressursene til Nav Skien for å få flere ut i arbeid, det handler om enkeltpersoner som skal få hjelp til å få et arbeid istedenfor å være på en passiv ytelse. Det å hjelpe folk ut i arbeid er derfor også grunnlovsfestet i Grunnlovens § 110; Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.

Vi må inkludere enda flere i arbeidslivet, og veilede dem. Der Høyre vil la næringslivet skape flere lønnsomme jobber, vil venstresiden skatte mer og skape flere jobber som lever av statsbudsjettet. Høyre styrker arbeidslinjen, venstresiden er mest opptatt av trygdelinjen. Det er ikke bærekraftig framover. Vi får flere eldre, og færre yngre i inntektsgivende arbeid, noe må gjøres. Skien Høyre ønsker ikke å ta fra de svakeste gruppene, men hjelpe dem. Samtidig som vi skal legge til rette for økt etablering av arbeidsplasser i vårt område og gode vilkår for næringslivet. Det å skape vekst i næringslivet i Skien er vinn-vinn for alle: Vi skal inkludere alle, både enkeltpersoner og bedrifter.

Helene Røsholt

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nestleder Skien Høyres bystyregruppe, formannskapsmedlem og medlem i Utvalg for klima, miljø og byutvikling