Vindkraft burde fått medvind

LESERINNLEGG: Regjeringen ga Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, i oppdrag å komme med forslag til områder på land som egnet seg for utbygging av vindkraft. Etter høringsfristen la regjeringen bort hele utredningen, det er uansvarlig.

I NVEs utredning ble det blant annet foreslått 13 områder som var de beste stedene å bygge ut vindmølleparker på. De viktigste kriteriene var naturlig gode vindforhold, lave investeringskostnader, nærhet til infrastruktur osv. NVEs utredning ble sendt ut for uttalelser med frist til 1. oktober. Noen tusen uttalelser kom inn, hvorav de langt fleste var imot utbygging. Hva gjorde så regjeringen med statsministeren i spissen? De la bort hele utredningen. Etter min mening en uansvarlig beslutning.

Vanligvis behandles en slik sak i regjeringen etter at uttalelser fra ulike hold er kommet inn. Først etter dette avgjøres det om man vil fremme en sak for Stortinget. Det er tydelig at Erna nå er så preget av de mange protester mot mange tiltak som regjeringen har satt i verk at den rett og slett skroter hele saken. Den tør simpelt ikke engang vurdere NVEs forslag. Saken som gjelder vindmøller på land, gir dette et signal om at dette ikke vil bli prioritert.

Som forstmann har jeg i nærmere 30 år argumentert for at aktivt skogbruk måtte være en viktig sektor å satse på i kampen med mot den globale oppvarming. Dette har blitt møtt av protester fra miljøorganisasjoner og liten entusiasme fra myndighetene. Først de senere år er det blitt litt forståelse for hva skogbruk kan bidra med i klimakampen, men det er langt fram før det virkelig blir satset på skognæringen og treforedlingsindustrien. Vindmøller på land synes nå å møte tilsvarende motstand fra opinion og myndigheter.

Skal vi ha håp om å takle klimautfordringene må satsing på klimanøytral energi så absolutt være sentralt. Kloden vår trenger store energimengder som er klimanøytrale slik fossile energier gradvis kan fases ut. Energikilder som vann, sol, vind og skog er de viktigste i dette bildet. Vannkraften er viktig, men den er stort sett utbygget, sol kan bety bidra nye, spesielt globalt. Vindkraft har et meget stort potensial.

I dagens situasjon bør investeringene i vindkraft på land det nærmeste tiåret dominere, fordi teknologien er utviklet og ikke minst den er lønnsom og trenger ikke støtte fra myndighetene. Havvind der vanndybden gjør det mulig å gi møller feste på bunn får betydning, men lønnsomheten er mindre. Havvind på store dyp med flytende møller blir neppe kommersielle før om ti til femten år.

Satses det på aktivt skogbruk og planting på nye arealer, vil skogbruk og investeringer i mer treindustri gi store mengder energi og en rekke produkter som vil erstatte kull, olje og gass. I løpet av en tiårsperiode er det mulig å bygge vindmølleparker på de 1,5 promille av Norges areal som NVE har foreslått. Dette sammen med skogbruk og skogindustri er i dag de viktigste områder for å produsere klimanøytral energi i store mengder. For å få realisert dette må det utvises politisk kløkt og ikke minst handlekraft.

Det er en stor skuffelse at vår statsminister ikke våger å ta opp kampen på grunn av mange protester som stort sett kommer fra distrikter der det vindmølleutbygging er foreslått. Den tause majoritet er nemlig for vindmøller på land. Som høyremann må jeg si at mitt gamle parti ikke er genuint interessert i virkelig å gjøre nok i kampen mot klimaendringene.

UANSVARLIG: Det er uansvarlig av regjeringen å legge bort utredningen om vindkraft etter at høringsrunden ga mange negative uttalelser, mener artikkelforfatteren. Foto: Kjell Herskedal