Bråk på byen kan være nok til at Lill Kristin Nilsen, leder av forvaltningsenheten hos politiet i Telemark, kan tilbakekalle førerkortet ditt.
Bråk på byen kan være nok til at Lill Kristin Nilsen, leder av forvaltningsenheten hos politiet i Telemark, kan tilbakekalle førerkortet ditt.

Du kan miste lappen for fyll uten å ha kjørt en meter med bilen din

Gjentatt overstadig beruselse, fyllebråk på byen, narkotikabruk eller en aktiv kriminell løpebane gir politiet mulighet til å ta fra deg førerkortet.

Du trenger ikke å ha kjørt i fylla, være dømt for fyllekjøring og fratatt førerkortet.

– Vi kan trekke førerkortet tilbake, sier Lill Kristin Nilsen, leder av felles forvaltningsenhet hos politiet i Telemark.

Krav om edruelighet

I 2015 inndro politiet i Telemark 60 førerkort, hovedsakelig på grunn av rusmisbruk. Politiet har intensivert muligheten for å ta lappen fra folk de regner som en potensiell fare i trafikken.

– Det er krav om edruelighet for å kunne inneha førerkort, ikke bare for å kjøre bil, sier politiadvokat Kristin Synnøve Drågen hos politiet i Telemark.

Hjemmelen ligger i vegtrafikkloven: «Den som skal få førerkort må være edruelig, og det må ikke være noe å si på hans vandel ellers».

Ukjent regel

De som rammes av bestemmelsen aner ikke at det er mulig.

– Det hører jeg daglig. Folk sier «Nei, men jeg har jo ikke kjørt». Da må jeg forklare at det ikke er en straff, førerkortet trekkes tilbake som et forebyggende tiltak for å unngå fare i trafikken, sier Drågen.

Hvis du blir fratatt lappen risikerer du å måtte levere urinprøve hver uke i ett år for å bevise at du har blitt edruelig nok til å få tilbake førerkortet.

Her ryker lappen

Dette er forhold du kan miste lappen for, uten at bilkjøring i det hele tatt er involvert:

-

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Overdreven bruk av alkohol, «et vanemessig preg som kan karakteriseres som misbruk».

-

Gjentatte tilfeller av fyllebråk på byen.

-

Overstadig beruselse, der politiet gjentatte ganger må sette vedkommende i fyllearrest eller kjøre dem hjem.

-

Narkotikamisbruk, fire anmeldte tilfeller på to år er nok.

-

Gjentatt kriminalitet, uansett type lovbrudd, med flere domfellelser.

Mest rus

De fleste saker der tilbakekall av førerkort blir vurdert kommer fra politiet selv. Når politiet i forbindelse med straffesaker oppdager rusmisbruk, blir førerkortet vurdert inndratt i tillegg til eventuell straffeforfølgelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Politiet kan også trekke tilbake førerkortet hvis det oppdages helsemessig svekkelser som er uforenlig med bilkjøring

– De fleste vedtakene jeg har fattet har vært begrunnet med edruelighet, mest narkotikamisbruk, sier Kristin Synnøve Drågen. 

Kan vare evig

Politiet kan i første omgang pålegge folk å levere helseattester hvis det er mistanke om rusmisbruk. Gjør de ikke det ryker lappen:

«Politimesteren eller den han gir myndighet kan tilbakekalle førerretten når innehaveren ikke har framlagt nødvendig legeattest innen fastsatt tid», heter det i vegtrafikkloven.

Førerkort blir tilbakekalt «inntil videre». Det kan være for bestandig.

– Det varer til edruelighet kan dokumenteres, normalt i ett år, sier Lill Kristin Nilsen.

Dersom politiet har skjellig grunn til å tro at innehaver av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn ikke lenger fyller de krav som er fastsatt til syn, helse og førlighet for slik førerett, herunder at innehaveren ikke må misbruke alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller at innehaveren ikke har de kunnskaper eller den kjøreferdighet som hensynet til trafikksikkerheten krever, kan politimesteren eller den han gir myndighet pålegge innehaveren - dersom denne fortsatt ønsker å nytte sin førerett - innen en fastsatt frist å underkaste seg slik legeundersøkelse som finnes påkrevd og framstille seg til helt eller delvis ny førerprøve. Finner politiet det nødvendig, kan det pålegge ham å levere førerkortet til politiet inntil videre.

 

Unnlater innehaveren å etterkomme pålegg etter første ledd, eller legeundersøkelsen ikke er tilfredsstillende, eller består han ikke førerprøven, kan politimesteren eller den han gir myndighet tilbakekalle føreretten.

 

Dersom innehaveren av føreretten ikke er edruelig eller hans vandel for øvrig er slik at han ikke anses skikket til å føre motorvogn, kan politimesteren eller den han gir myndighet, tilbakekalle retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en bestemt tid eller inntil videre, hvis hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers krever det.