Det er planer om å lagre 50.000 tonn alunskifer i året i Norcemgruvene. Det bor 1400 mennesker tett inntil det               foreslåtte deponiområdet. 	FOTO. PER ARNE RENNESTRAUM
Det er planer om å lagre 50.000 tonn alunskifer i året i Norcemgruvene. Det bor 1400 mennesker tett inntil det foreslåtte deponiområdet. FOTO. PER ARNE RENNESTRAUM

Giftlageret kan skape kreftgass

Enorme mengder radioaktivt alunskifer kan bli dumpet i Norcemgruvene. Nå roper eksperter et varsku, fordi det kan føre til frigivelse av kreftframkallende radongass.

Det er regiongeologen for Vestfold, Telemark og Buskerud som anbefaler at det omstridte avfallet blir tatt ut av planen.

Alunskifer vil også utløse en utredning om radioaktivt avfall. Norcem og NOAH vil foreløpig ikke dumpe denne delen av deponiplanene og påpeker at alunskifer vil få et ekstra fokus i konsekvensutredningen.

Politisk behandling

I morgen skal Utvalg for plan og kommunalteknikk behandle planprogrammet for deponiplanene. Dette skjer samtidig med at giftfrykten sprer seg i lokalsamfunnet. At regiongeologen bekrefter radonfaren, er neppe med på å dempe frykten.

Porsgrunn kommunes administrasjon har valg ikke å kommentere dette høringsutspillet i det hele tatt. Norcem/NOAH sier de vil utrede saken. Planen er å lagre inntil 50.000 tonn alunskifer i året.

Regiongeologen for Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner mener det er lite relevant å sammenlikne kalksteinformasjonen i Dalen-Kjørholt gruver med Langøya.

Overingeniør Einar Barosen.
Overingeniør Einar Barosen.
Langøya er snart full, men geologien her er annerledes enn i Brevik.
Langøya er snart full, men geologien her er annerledes enn i Brevik. Foto: FOTO: PER ARNE RENNESTRAUM

– Geologien er vesentlig forskjellig, blir det påpekt.

Radioaktive stoffer

Statens strålevern har tidligere forlangt at lagring av alunskifer må konsekvensutredes, men er altså ikke like kontante som geologen når det gjelder å legge forslaget dødt.

– Enkelte av disse avfallstypene kan inneholde radioaktive stoffer i slike mengder at avfallet klassifiseres som radioaktivt avfall. Dersom det planlegges å motta deponeringspliktig radioaktivt avfall, krever dette tillatelse fra Statens strålevern, påpeker strålevernet.

Det mener også at en risikovurdering vil være en naturlig del av en eventuell søknad.

Norsk avfallshåndtering (Noah) har tidligere sagt at det i det er snakk om lagring av alunskifer og ikke høyradioaktivt avfall og kjerneavfall. Men selv det er omstridt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Alunskifer kan ha så høyt strålenivå at Statens strålevern krever forsvarlig deponering. Derfor må det konsekvensutredes.

Statens strålevern forvalter forskrift om radioaktiv forurensing.

– Dette regelverket kommer til anvendelse for virksomheter som håndterer radioaktivt avfall eller som kan medføre radioaktiv forurensing, blir det presisert i uttalelsen.

Facebook-aksjon

I Brevik mobiliseres det nå stadig kraftigere i kampen mot giftlagring. En ny Facebook-side ble etablert like før helga. I går formiddag hadde den kapret over 2500 likere.

«Formålet med siden er å samle flest mulig i kampen mot giftdeponi i Brevik. Som en moderne form for underskriftskampanje», lyder formålsparagrafen.

Kan deponiet påvirke helsa til folk?

Rådmannen vil vite hva slags konsekvenser et deponi får på befolkningens helse.

 

Dette er bare ett av til sammen ni tilleggspunkter som han vil ha utredet i forbindelse med planprogrammet for det planlagte deponiet.

Høringsinnspill

De ekstra punktene er blant annet et resultat av det som er kommet inn fra de forskjellige høringsinstansene.

 

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I morgen skal kommunenes planutvalg ta stilling til saken. Torsdag er det formannskapets tur til å ta stilling til sakens videre skjebne.

Jernbanetransport

Varden har tidligere skrevet om et forslag om transportere farlig avfall på jernbane. Også dette punktet mener rådmannen må gås videre med. Det samme gjelder hva et deponi vil bety for regionens omdømme.

 

Det er overingeniør Einar Barosen som er saksbehandler. Han viser til at et slikt deponi også er av nasjonal interesse. Dersom planprogrammet blir godkjent er neste skritt på veien en konsekvensutredning.

 

– I planprogrammet til forslagsstiller går det fram at alternative mulige deponiområder er kartlagt fra Svinesund til Helgeland. Gruvene til Norcem er det eneste alternativet som tilfredsstiller de satte forutsetningene for å etablere et slikt anlegg, skriver Barosen.

 

Han erkjenner at et «behandlingsanlegg/deponi vil tradisjonelt utløse stor motstand fra befolkningen i nærområdet».

 

Men:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

 

– Det er et stort behov for å finne et framtidig deponiområde når deponiet på Langøya avvikles. Det knytter seg derfor sterke nasjonale interesser for å finne et framtidig deponi for farlig uorganisk avfall.