Trafikkulykke i Langesund - luftambulanse har landet