Trafikkulykke i Skien: Tre kjøretøy involvert

foto