Totalt reduseres drivstoffavgiftene i veitrafikken for folk flest med 600 millioner kroner, ifølge regjeringen. Fremskrittspartiets Roy Steffensen mener imidlertid drivstoffavgiften faktisk øker, fra 6,73 kroner i år til 6,91 kroner neste år.

– Det er ikke til å tro at vi har et finansdepartement som sender ut pressemeldinger hvor de villeder folk og pressen. Jeg forventer at en regjering snakker sant, og er redelig. Her bløffer Vedum, og Støre bør spørre seg selv om han er tjent med en finansminister som ikke bryr seg om fakta og som åpenbart sliter med å bruke en kalkulator, sier Steffensen til NTB.

Norges Automobil-Forbund (Naf) kaller det en dieselbløff.

– Regjeringen gir med den ene hånden og tar med den andre. Å selge dette som et stort kutt er en diesel-bløff fra Vedum, sier Ingunn Handagard, pressesjef i Naf.

– Ingen forskjell på pumpeprisen

NTB har bedt finansdepartementet om en kommentar og avklaring på hva den reelle drivstoffavgiften blir neste år.

– De harde fakta for de om lag 900.000 bilistene som kjører bensinbil, er at de totale bensinavgiftene vil ha økt med 53 øre siden Vedum ble finansminister i oktober 2021. Alle disse har god grunn til å føle seg lurt av Vedums retoriske krumspring i dag, sier Steffensen.

– Fire av fem øre i kutt går til traktorer og anleggsmaskiner. Det som er igjen går til folk flest, men det spises opp av kravet om økt biodrivstoff. Biodrivstoff koster 30–40 kroner literen, altså tre ganger så mye som vanlig drivstoff. I sum utgjør regjeringens forslag absolutt ingen forskjell på pumpeprisen, sier Handagard i Naf.

Mineralolje

Når også avgiftslettelsen på mineralolje er regnet inn, er den totale reduseringen på cirka 2,2 milliarder kroner etter at økningen av CO2-avgiftene er medregnet, ifølge finansdepartementet.

– Drivstoffprisene har økt kraftig gjennom 2022. Mange husholdninger og bedrifter opplever høye drivstoffpriser som en stor utfordring. Reduserte drivstoffavgifter bidrar til å gjøre hverdagen litt enklere for husholdninger og næringsliv, og vil bety spesielt mye for bygg- og anleggsbransjen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om å fjerne grunnavgiften på mineralolje fra 1. januar. Det vil særlig komme bygg- og anleggsbransjen til gode.

Nettoreduksjon på 600 millioner

Veibruksavgiften på drivstoff reduseres med samlet 1,88 milliarder kroner, mens høyere CO2-avgift i veitrafikken øker statens inntekter med 1,26 milliarder kroner. Nettoreduksjonen på drivstoff i veitrafikken blir dermed i overkant av 600 millioner kroner, opplyser regjeringen.

Fjerning av grunnavgiften på mineralolje innebærer en lettelse på 1,95 milliarder kroner. Høyere CO2-avgift for ikke-veigående maskiner øker statens inntekter med 390 millioner kroner, inkludert den nye satsen for kvotepliktige. Nettoreduksjonen i avgifter på drivstoff til ikke-veigående maskiner – jordbruks- og anleggsmaskiner og industri – blir dermed om lag 1,56 milliarder kroner.

Økt bio-krav

– Regjeringen varslet i Hurdalsplattformen at vi vil «redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel elavgift og drivstoffavgifter». Reduksjonen i drivstoffavgifter i 2023-budsjettet er en direkte oppfølging av regjeringens avgiftspolitikk, sier Vedum.

Regjeringen øker omsetningskravet for biodrivstoff i veitrafikken fra 15,5 til 17 prosent. I tillegg innføres et nytt omsetningskrav for biodrivstoff til ikke-veigående maskiner, som settes til 10 prosent. Økt omsetning av biodrivstoff, til erstatning for fossile drivstoff, vil gi redusert utslipp av klimagasser og anslås mer enn å veie opp for effekten av avgiftsreduksjonene, opplyser regjeringen.

Avviser bløff

Statssekretær Lars Vangen avviser påstandene fra Naf og Frp og skriver i en epost til NTB at drivstoffavgiftene nå utvilsomt reduseres.

Avgiftsreduksjon på drivstoff til ikke-veigående maskiner blir, ifølge Vangen nærmere 1,56 milliarder kroner. Noe som tilsvarer en netto avgiftsreduksjon på 138 øre per liter.

– Avgiftsreduksjon på drivstoff i veitrafikken blir i overkant av 600 millioner kroner. For bensin gir dette ingen endring i avgiftene, mens avgiftene på diesel til veitrafikk netto reduseres med 27 øre per liter.

Til tross for regjeringens avgiftsreduksjoner i drivstoffavgiftene anslås budsjettet ikke å påvirke pumpeprisen for veitrafikken i vesentlig grad. Den bestemmes først og fremst av internasjonale markedspriser på drivstoff.

– Men vi sørger for at avgiftene i sum reduseres. Uten våre endringer i veibruksavgiften, så ville prisen gått opp, skriver Vangen.