– Dette er stikk i strid med ordensreglene som er vedtatt og styrende for alle skolene i Bamble, sier moren.

Hun ønsker å være anonym. Hun forteller at hun har vært i kontakt med statsforvalteren om saken, og at hun nå har klaget saken til kommuneledelsen. Hun opplever det som urettferdig at alle elevene på skolen blir rammet av et forbud.

– Skolen har heller ingen mulighet til å sanksjonere mot elever der hvor orden/oppførsel ikke framkommer som ett brudd på ordensreglementet, heter det i en e-post som hun har sendt skolesjefen i Bamble.

Mobilforbudet vil gjelde fra mandag, 25. september. Det innføres i sammenheng med innføring av nytt trivselsreglement som skolen har laget. Bakgrunnen er ønske om en mobilfri skole, hvor elevene skal legge telefonene sine i et mobilhotell når de kommer til skolen. Mobilen kan hentes igjen ved skoleslutt.

Skolen rådførte seg med jurist

Moren har over tid hatt dialog med skolen om saken. Hun viser til at ledelsen har rådført seg med en jurist, og at juristen har påpekt overfor skolen at det er uklart om skolen kan pålegge elevene å plassere mobilen i mobilhotell. Juristen skriver også at skolens regler for mobilbruk må vedtas og at det må være en høring. Juristen har også foreslått at skolen prøver saken hos Statsforvalteren.

– De må gjøre om på ordensreglene for at forbudet skal være lovlig, mener moren, som savner en juridisk begrunnelse fra skolen.

Hun ser heller ikke bort ifra at skolen må utsette den planlagte innføringen førstkommende mandag, ettersom saken er påklaget. Hun utelukker ikke at saken kan havne til behandling hos Statsforvalteren.

– I påvente av behandling må kommunen avgjøre om det foreligger grunnlag for å stanse innføring av tiltak jf. forvaltningsloven, heter det i en av e-postene hun har sendt skolesjefen i Bamble.

– Tatt opp i alle organer

Rektor Atle Rønning Kauppinen er kjent med klagen, men han har ingen planer om å snu. Han mener at de har gjort ting i tur og orden. Blant annet er politiker informert, men det har også vært en høring i elevrådet, FAU og SU.

– Dette er tatt opp i alle organer.

– FAU er positive, lærerne, politikerne, elevrådet og ungdomsrådet er positive, sier han.

Mobilfri skole er ikke et nytt konsept. Kauppinen forteller at elevene selv skal plassere mobiltelefonene i det såkalte mobilhotellet hvor de blir låst inn. De kommer ikke til å tvinge noen, eller beslaglegge telefoner.

– Men mobiltelefonen skal ikke være i bruk i løpet av skoledagen. Heller ikke i friminuttene, forklarer han.

Straffes

De som bruker mobiltelefon vil få anmerkning.

– Hvis de ikke viser mobilen, så får de ikke det. Men vi kommer ikke til å kikke i sakene deres, sier Kauppinen, som dermed opplever at det er frivillig å levere fra seg mobilen.

I noen tilfeller vil det være mulig å vike fra regelen dersom det foreligger en avtale med lærer.

Uønskede hendelser

Bakgrunnen for at de ønsker en mobilfri skole er sammensatt. Blant annet fordi man vil unngå situasjoner hvor elever filmer hverandre på en ugrei måte.

– Vi har hatt uønskede hendelser hvor elever har tatt film eller bilder av hverandre. Det har en betydning på skolemiljøet, sier rektoren.

I et informasjonsskriv som er sendt ut i forbindelse med forbudet vises det også til en Unesco-rapport som tar for seg sammenhengen mellom mobilbruk og dårlige prestasjoner hos elevene.

«Rapporten dokumenterer at omfattende bruk av smarttelefoner ikke bare reduserer evnen til å lære, men også at mye skjermtid påvirker barns følelsesmessig stabilitet negativt», heter det i skrivet.

– Alle er positive til dette. Det er viktig for at vi skal ha fokus på det som har med skolen å gjøre, at elevene kopler av litt, sier Kauppinen, og viser til at det er mye press på dagens unge.

De skal også øke bruken av fysiske lærebøker, slik at det blir mindre skjermtid.

– Vi har investert mye i lærebøker. Det er takket være politikerne som har bevilget fem millioner kroner til dette formålet for alle skolene i Bamble.

SKOLEMILJØ: Kauppinen forklarer at forbudet henger sammen målet om å skape et trygt og god skolemiljø. Foto: Fredrik Pedersen

Juridisk forankret?

Rektoren viser til trivselsreglementet som skolen har laget, og mener forbudet er juridisk forankret både der og i det felles ordensreglementet for Bamble-skolene, samt at det er tatt opp i de ulike organene. Slik han ser det er ordensreglementet åpent for ulik tolkning. Han viser til at det er til for å skape et trygt og godt skolemiljø for elevene på skolene, og at mobilforbudet bidrar til dette arbeidet.

– Det har vært ting på skolen som ødelegger skolemiljøet. Derfor mener vi at dette med trygt og godt skolemiljø trumfer.

– Når skolemiljøet blir preget, så er vi lovpålagt å gjøre noe med det.

I ordensreglementet, vedrørende mobiltelefoner, står det kun at: «Digitalt utstyr som mobiltelefon og iPad skal primært brukes i faglig sammenheng». Kauppinen mener man kan knytte dette til at mobiltelefon skal brukes til undervisning.

– Det er ikke presisert om det gjelder i skoletimene eller i pausene.

Han har ikke vært i kontakt med Statsforvalteren om saken, men forteller at de vil se hva de sier om saken. Han har heller ikke sjekket om de må stoppe innføringen etter at forbudet ble påklaget. Han forteller at det er kun en person som har klaget på forbudet.

– Man får klage, så får vi se hva Statsforvalteren sier om saken.