Trafikkulykke i Skien: Bil kolliderte i lyktestolpe