Trafikkulykke i Skien - kvinne hentet av luftambulanse

foto