A-LAB
A-LAB

Skien Brygge: Kvaliteten er utmerket

Gunnar E. Norby stiller mange gode og betimelige spørsmål til utviklingen av Skien Brygge i Varden den 23. november. Spørsmål som vi i reguleringsprosessen har brukt mye tid på å finne gode svar på.

Planforslaget for Skien brygge er resultat av en lang og grundig prosess, basert på kommunens planer og utviklet i dialog med offentlige myndigheter, naboer og andre interessenter. Som første prosjekt i Norge blir planens bærekraft vurdert gjennom det verdensanerkjente verktøyet BREEAM Communities. Ambisjonene har hele tiden vært skyhøye og det gjenspeiles i planforslaget slik det foreligger til politisk behandling.

Svar på spørsmålene som ønskes belyst (Spørsmålene er forkortet og uthevet):

1. Bare brukerne av fremre rad vil se vannet.

Svar: Den største kvaliteten på Jernbanebrygga er kontakten med Bryggevannet. De små byggefeltene, det rause nettverket av offentlige rom og den bevisste variasjonen i høyder på bebyggelsen er foreslått med det formål å gi kontakt med vannet for så stor del av byen som mulig. Skissen under viser alle steder man vil ha kontakt med Bryggevannet fra de offentlige rommene på Skien brygge – så vel som i bebyggelsen. I den bakre bygningsrekka mot Fv 32 er deler av bebyggelsen sikret direkte kontakt med Bryggevannet nettopp gjennom å sikre varierte høyder på bebyggelsen som ligger foran.

2. Kjedelige gater, stort forretningsareal, privatisering av vannfronten.

Svar: Sikring av varierte byrom med ulik karakter og ulike tilbud er vesentlig for planforslaget for Skien brygge. Skal byen være attraktiv må man tilrettelegge for aktivitet og opphold. Det er et byliv som ikke er basert på konsum; en fremtidsrettet og bærekraftig måte å utvikle steder på. Av nesten 60.000 m2 totalt utbyggingsvolum er forretningsarealene i planen begrenset til 2.500 m2, tilsvarende en stor matbutikk. På Skien brygge vil attraktiviteten knyttes til de unike opplevelsene i byrommene og den varierte kontakten og bruken av Bryggevannet. Med fokus på ikke-kommersielle aktiviteter vil Skien brygge være en avgjørende bidragsyter for bylivet i Skien sentrum.

3. Gatene ligger i kald skygge morgen, ettermiddag og kveld.

Svar: Som enhver annen bygate vil gatene på Skien Brygge ha sol deler av døgnet. De små byggene som etableres i Bryggevannet på utsiden av dagens kaikant sikrer at solen slipper inn til promenaden store deler av døgnet, også ut over de tider der solen står i gatens himmelretning. De mangfoldige byrommene som foreslås ut i Bryggevannet vil alle ha fantastiske solforhold frem til solen forsvinner ned bak Klosterøya.

4. Gatene kan bli «vindtunneler» vinterstid.

Svar: Det er gjennomført vindanalyser i planprosessen for å tilpasse byrom og bebyggelse til vindforholdene på best mulig vis. Skien brygge er planlagt og utformet med et mangfold av offentlige rom med ulike kvaliteter og opplevelser, også knyttet til vind. Områdene helt ute mot Bryggevannet vil være utsatt for kalde vinder vinterstid, mens gatene i planen ligger tilbaketrukket med en annen retning og vil være skjermet for kalde vinder.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

5. Blir det bilkjøring og parkering i gatene? Er det areal for snøopplag og trær?

Svar: Ja, forslaget sikrer mulighet for dette.

6. Blir det underjordisk parkering for beboerne?

Svar: Ja

7. Det er vist skog øst for bebyggelsen.

Svar: «Skogen» du refererer til her må være området på østsiden av Sandviksveien, i skrenten opp mot Kleiva. Dette området er ikke del av planområdet og kan vel heller ikke kalles en skog.

8. Ønske om flere båtplasser gir oppholdsarealer og badetilbud med oljesøl.

Svar: Antall båtplasser er ikke bestemt i planen. For arealer i vann er det kommunen som sitter på kontrollen over hva som tillates.

9. Blir det høg bro med ramper? Skal en eventuell åpningsløsning betjenes manuelt?

Svar: Reguleringsplanen bestemmer ikke hvordan brua skal se ut eller hvordan den skal åpnes. Samtidig som brua er vesentlig for å skape et samlet, attraktivt Skien sentrum i tett tilknytning til Bryggevannet, er det avgjørende at brua støtter opp under båttrafikken på elva.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Skien Brygge tilrettelegger for at Skien kan bli en båtby, og i enda større grad enn i dag et attraktivt utgangspunkt og endepunkt for båtturisme på Telemarkskanalen.

10. Hvordan forsvares finansieringen av broen? Hvem er brukerne?

Svar: Broen allerede regulert i reguleringsplanen for Klosterøya. Planforslaget for Skien Brygge har kun foreslått å endre plassering av broen, basert på at vi nå har hatt mulighet til å gjøre en samlet vurdering for både Skien Brygge, Klosterøya og hele sentrum.

Når det er sagt, hadde det absolutt vært interessant å se hvilken samfunnsøkonomisk betydning utvikling av et bærekraftig og levende Skien sentrum vil ha for Skiens fremtid. Selv om det nå er vanskelig å forestille seg hvordan byen vil se ut og brukes i fremtiden er det nettopp det vi har tilstrebet i utformingen av Skien Brygge, en byutvikling som forvalter potensialene i området på en måte som vil komme hele byen til gode.

Magnus Berg Jørgensen, arkitekt i a-lab