Legebilen ble opprettet i oktober 2019, og mange har lagt merke til den gule SUV’en med blålys og grønn skrift. Enten det er på veien, i nyhetssaker, på Instagram eller gjennom artiklene om bilen i Varden. Men spøker det for fremtiden?

Den legebemannede ambulansen er, som navnet sier, bemannet med en lege. Nærmere bestemt en spesialist i anestesi, som har bred kunnskap om intensivmedisin og akuttbehandling av de aller dårligste pasientene.

Her kan du lese tilsvaret fra sykehusledelsen:

I tillegg består teamet av en spesialopplært ambulansearbeider, med god kunnskap om utstyr og prosedyrer som er aktuelt å bruke utenfor sykehus i behandlingen av kritisk dårlige pasienter. Sammen rykker vi ut på de oppdragene AMK mener er mest aktuelle, samt at vi gjør over 100 intensivtransporter mellom ulike sykehus hvert år.

Oppstarten kom i kjølvannet av utredningen av luftambulansestrukturen i Helse Sør-Øst. Arbeidsgruppen mente at det ikke var grunnlag for å anlegge ny luftambulansebase i Telemark, men var tydelig på at en anestesilege-bemannet ambulanse i Grenland ville kunne avlaste luftambulansen og korte ned tiden til avansert behandling for befolkningen.

Det ble satt av penger på statsbudsjettet og STHF fikk tildelt 5,1 millioner kroner med bestilling fra Helse Sør-Øst om etablering av en legebemannet utrykningsbil for å bedre den akuttmedisinske beredskapen. Dette var det stor politisk støtte for. I løpet av kort tid var prosessen i gang, med utvelgelse og opplæring av personell samt anskaffelse av utstyr. 14.oktober 2019 rullet legebilen ut for første gang. Bilen er aktiv på dagtid fra 8 til 20 på hverdager og 10 til 20 på helgedager. Selv skulle vi ønske at det var døgndrift, men det er det vi får ut midlene vi har til rådighet.

Siden den gang har vi gjennomført over 3000 oppdrag i hele Telemark. Oppdragene varierer fra de mest kritiske (for eksempel hjertestans, dårlige barn og ulykker) til mindre kritiske, men likevel viktige oppdrag (vurderinger, smertelindring, venekanyler).

I tillegg til disse oppdragene så gjør vi et betydelig antall intensivtransporter, det vil si at vi transporterer de aller sykeste pasientene mellom ulike intensivavdelinger i Helse Sør-Øst, en kompetanse vi så var ekstra viktig under COVID 19-pandemien.

Startes det for eksempel intensivbehandling ved akuttsykehuset på Notodden, så er vi klare til å overflytte pasienten til egnet intensivavdeling. Ellers bidrar personell fra legebilen ved trening, undervisning og fagdager for ambulansetjenesten. Ved større øvelser deltar vi også, og trener da på samvirke med andre nødetater. Kompetansen vi har opparbeidet oss, kommer også til nytte i sykehuset, da alle anestesilegene også jobber på anestesi- og intensivavdelingen.

Med det i mente, så oppleves det som paradoksalt at sykehusets ledelse vurderer å legge ned legebilen for å spare penger. Bare på intensivtransportene alene sparer vi avdelinger i Sykehuset Telemark for store beløp da det nå ikke er behov for innleie av personell for å gjennomføre disse oppdragene.

Slik vi ser det, så går ikke regnestykket opp i at man sparer noe på å legge ned legebilen.

Alternativer for å dekke kravet om å kunne utføre intensivtransporter på en trygg måte, vil være like dyre som driften vi står for. Man vil med andre ord ikke spare noe, samtidig som man fjerner en nyttig og god ressurs for befolkningen.

Pengene til legebilen ble bevilget som en egen post på statsbudsjettet i 2019, med en konkret bestilling. På statsbudsjettet for 2023 ble bevilgningen gjort permanent og bakt inn i basisbevilgningen til Sykehuset Telemark HF. Kan ledelsen legge ned tilbudet og likevel beholde denne konkrete bevilgningen? Hvis beløpet skulle forsvinne fra basisbevilgningen, så er det garantert et stort tapsprosjekt å legge ned legebiltjenesten.

Det har vært spennende og motiverende å være med på oppbyggingen av et fagmiljø og en tjeneste som fungerer godt og som er blitt et viktig tilbud for befolkningen i vår region. Det oppleves derfor frustrerende å bli truet med nedleggelse når samfunnsnytten er stor og utgiftene i prinsippet allerede er dekt via basisbevilgningen.

Vi skulle ønske at ledelsen ved sykehuset heller satset litt, og at de sammen med oss ville se på mulighetene for å utvide tjenesten til døgndrift. Folk blir ikke bare syke på dagtid.

Tendensen de senere årene er at det har kommet flere legebiler i tettbygde strøk, og de kjører også ambulanser fra distriktene i møte uansett værforhold. Sykehus som ikke har det ennå, ønsker å starte opp. Ser man utenfor Norge er det helt vanlig med legebiltjenester. Ikke gå baklengs inn i fremtiden, men sats heller på legebilen!