Jeg skal ikke falle ned på dette nivået og bruke bekrivelser av ham som det er lett å ty til. Det er nok også sånn at høyresida har moro av denne debatten mellom to SV-ere, men det får så være.

På et vis er denne debatten mellom utbygging og vern en klassisk problematikk som går i hjertet av kommunenes arealforvaltning og som alle partier står overfor, også i miljøpartiene tydeligvis. Derfor er en debatt om dette avgjørende viktig, ikke minst aktualisert av alle internasjonale rapporter og oppslag her hjemme om nedbygging av naturarealer, særlig i NRK.

Men da må en jo ikke ty til personangrep på den som saklig kritiserer beslutninger. Jeg har fått et saklig, personlig svar fra gruppeleder i Skien SV på min kritikk. Vi er uenige i sak, men meningsutveksling var i god tone. Slik ikke med Naper.

Jeg skal altså ikke svare på Napers karakteristikk av meg som uetterrettelig, ignorant og at jeg ikke har evnen til selvinnsikt. Men jeg tror ikke mange i min vide omgangskrets vil være enig i det.

Naper mener også at jeg har selektiv hukommelse. Det kan så være; det har vel noe med alderen å gjøre. Men Naper er temmelig stygg når han er så bevisst selektiv i sine referater av min aktivitet på Stortinget.

Blant mine 81 representantforslag, som jeg skrev eller var del av, 227 spørsmål til statsrådene, 6 interpellasjoner og 292 innlegg fra talerstolen i løpet av fire år, dreier mange av dem seg om nedbygging av natur og dyrkbar mark. Jeg satt i Transportkomitéen, men med biologisk bakgrunn, og utallige naturfilmer bak meg, var jeg sjølsagt opptatt av miljøspørsmål. Mange av sakene jeg tok opp dreide seg om nedbygging av naturarealer i vid forstand. Dette veit sjølsagt Naper utmerket godt.

Blant alt dette klarer så Naper å referere noen fellesmerknader i noen saker om digital infrastruktur, der både en proposisjon og flere Dok8-forslag blei slått sammen. Debatten her dreide seg først og fremst om utbygging av fibernettet i Norge. Her gikk jeg og SV kraftig ut om at vi måtte bygge ut mer, bl.a. for næringslivet i distriktene.

Da var jeg sjølsagt med på merknader som Naper refererer til som «digital infrastruktur er ryggmargen i Norges eksisterende og framtidige næringsliv», og at «Norsk verdiskaping er avhengig av en digital infrastruktur med høy kvalitet». Dermed jobber jeg liksom for datasentre på Stortinget. Ærlig talt, Ådne! Du veit også at en på Stortinget ikke kan ha greie på alle lokale prosjekter. Jeg visste ikke noe om Googlesaken da jeg satt på Stortinget, og vi har jo ikke slike lokale saker til behandling. Også dette veit du, Ådne.

Men det du kanskje ikke veit, er at jeg var og kikka på arealene det enorme datasenteret på Time i Rogaland kunne kreve, og jeg gikk mot dette i lokal avis. At jeg også var sentral i programkomiteén i SV for å få med arealkapittelet og formuleringen om vindkraft, kjenner du også utmerket godt til.

Men som det kom fram av et redaksjonelt oppslag i Varden; jeg gir deg rett i én ting: Jeg var med på et underpunkt i et forslag om klimatiltak, som en partikollega hadde utformet, og det var en glipp. Det gjaldt elektrifisering av Melkøya med strøm fra land. Dette er jeg klart imot, og det veit nok også Naper.

Uenigheten mellom Naper og meg skyldes nok også sår fra tidligere, da vindkraftdebatten var på sitt kraftigste, der jeg var en klar motstander av disse enorme vindkraftutbyggingene på land, og Naper ikke akkurat var der, for å si det sånn.