Tingretten bestemte i forrige uke at kvinnen skulle varetektsfengsles i fire nye uker. Kvinnen anket kjennelsen. I slutten av forrige uke ble anken forkastet i lagmannsretten.

Det var skiensmannen Ole Andreas Sønstvedt som ble drept på Løten. Ifølge lagmannsrettens kjennelse framgår det klart at det skjedde 31. desember, eller kort tid etter.

– Vi prøvde å få tak i ham, men det var ingen som kom gjennom. Vanligvis hvis du ringer ham, ringer han alltid tilbake. Men vi hørte aldri noe fra ham, sa 37-åringens søster til TV2/Åsted Norge nylig.

Den siktede kvinnen nekter for å ha begått drapet. Hun er siktet for drap eller medvirkning til drap

– Hun reiser spørsmål ved om og hvorfor noen uriktig prøver å kaste mistanken over på henne, heter det i kjennelsen som ble avsagt i Eidsivating lagmannsrett rett før helgen.

– Mest sannsynlig

Retten mener ulike funn politiet har gjort underbygger at Sønsvtedt ble drept.

– Ut fra etterforskningsopplysningene er det videre mest sannsynlig at det var N.N (den siktede kvinnen, red.anm.) som drepte Sønstvedt, eller som medvirket til det, skriver lagmannsretten.

Politiet fant brente levninger på gården i Løten. Disse mener man tilhører avdøde.

Lagmannsretten har lagt vekt på at funnene som er gjort på gården, og at det var siktede og Sønstvedt som hadde tilhold der på det aktuelle drapstidspunktet. Gården er ifølge kjennelsen det siste stedet avdøde kan knyttes til.

DØD: Politiet mener at det er Ole Anadreas Sønstvedt som er blitt drept på Løten. Foto: Politiet

Lagmannsretten viser til at kvinnen har forklart seg annerledes til politiet og et vitne i saken. Retten nevner også at forklaringen hennes ikke harmonerer med ytre objektive omstendigheter, og at hun har forklart seg annerledes underveis i avhør. Hun skal dessuten ikke ha plausible forklaringer på opplysninger og funn som politiet har konfrontert henne med.

Spørsmål om saksbehandlingsfeil

Kvinnens forsvarer Jens Henrik Lien anførte i forkant av ankeforhandlingen at tingrettens avgjørelse måtte oppheves på grunn av to saksbehandlingsfeil.

Den ene feilen var begrunnet med at tingretten hadde innhentet det siste politiavhøret av kvinnen før avhøret var sluttført og ferdigstilt. Det andre gjeldt mangel på kontradiksjon.

Påtalemyndigheten har svart at opplysningene i avhøret ikke var direkte berørt og at tingretten ikke vektla disse.

– En eventuell saksbehandlingsfeil ved å innhente utkastet til avhør, og en eventuell manglende kontradiksjon omkring dette, har derfor uansett ikke virket inn på innholdet i kjennelse.

Lagmannsretten gikk ikke nærmere inn på anførte saksbehandlingsfeil, og viser til at de påberopte feilene uansett er blitt reparert gjennom ankebehandlingen.

– Avhøret er nå ferdig, og det inngår som del av lagmannsrettens avgjørelsesgrunnlag. Det uferdige avhøret har ikke inngått i lagmannsrettens avgjørelsesgrunnlag.

– Lagmannsretten har gitt forsvarer og aktor anledning til å uttale seg om avhørets betydning for lagmannsrettens prøving av ankespørsmålene.